Raport bieżący nr 8/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2011

Data sporządzenia

2011-01-31

Raport bieżący nr

8/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

 

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ( Spółka)działając zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:

 

Raport półroczny:
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku – 31 sierpnia 2011r.
Raporty kwartalne:
– Skonsolidowany raport za IV kwartał 2010r. – 01 marca 2011r.
– Skonsolidowany raport za I kwartał 2011r. – 13 maja 2011r.
– Skonsolidowany raport za III kwartał 2011r. – 14 listopada 2011r.

Jednocześnie Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. działając na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 w/w Rozporządzenia informuje, że w 2011 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje także, że zgodnie z §101 ust. 2 w/w Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A informuje, iż nie będzie publikował jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2010. Wynika to z brzmienia § 36 ust. 2 Statutu Spółki : „Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się chwilą rejestracji Spółki i zakończy dnia 31 grudnia 2011 roku”.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-01-31