Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji przygotowało propozycje układowe dla swoich wierzycieli. Opracowany pod nadzorem zarządcy restrukturyzacyjnego plan przewiduje spłatę zobowiązań wobec klientów w 100%. Dokument trafił już do sądu za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Po przegłosowaniu propozycji układowych i zatwierdzeniu układu przez sąd – rozpocznie się proces spłat.

Artykuł w Onet wiadomości – EuCO zamierza spłacić zobowiązania wobec klientów w 100%(EuCO)PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA SPÓŁKI „EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” S.A. W RESTRUKTURYZACJI [NIP: 6912284786; KRS: 0000359831; REGON: 391073970] W TOKU POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO PROWADZONEGO POD SYGN. AKT LE1L/GRs/1/2022 PRZED SĄDEM REJONOWYM W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY 

Dłużnik „EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” S.A. W RESTRUKTURYZACJI, adres: ul. św. Maksymiliana Kolbe 18, 59-220 Legnica (dalej „Dłużnik”) przedstawia następujące propozycje układowe dla wierzycieli: 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem.
2. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty
raty układowej.
3. Wysokość poszczególnych rat układowych zaokrągla się do pełnych złotych w górę.
4. Terminy zapłaty rat układowych są zastrzeżone na korzyść Dłużnika.
5. Za datę zapłaty wszelkich kwot wynikających z układu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
Dłużnika.
6. W przypadku braku możliwości wykonania przelewu na rzecz poszczególnego wierzyciela, lub też
w sytuacji, kiedy przelew taki powróci – z powodu niedostarczenia Dłużnikowi w stosownym czasie
i w formie pisemnej zawiadomienia o zmianie numeru rachunku w relacji do numeru rachunku, który
widniał na ostatnim dokumencie księgowym pochodzącym od danego wierzyciela – zdarzenie takie
będzie uważane za zwłokę wierzyciela w odbiorze świadczenia, a płatność na rzecz takiego wierzyciela
nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Dłużnika w formie pisemnej zawiadomienia o właściwym
numerze rachunku bankowego. Kolejne raty na rzecz takiego wierzyciela płatne będą
w standardowych terminach płatności rat, jak dla pozostałych wierzycieli na wskazany przez
wierzyciela rachunek bankowy.
7. W wypadku, gdyby po dniu zawarcia układu, z zastrzeżeniem przepisów o niepodleganiu wierzytelności
układowi, ujawniona została wierzytelność z mocy prawa objęta układem, a nie objęta spisem
wierzytelności („Ujawniona Wierzytelność Niesporna”) lub też taka powstała lub została określona
w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej
lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, to wierzytelność dotychczas
sporna („Ujawniona Wierzytelność Sporna”) stanie się bezsporna i podlegać będzie układowi zgodnie
z treścią niniejszych propozycji układowych. Ujawniona Wierzytelność Niesporna lub Ujawniona
Wierzytelność Sporna płatna będzie, zgodnie z postanowieniami układu, począwszy od dnia
doręczenia Dłużnikowi wezwania do zapłaty.
8. Jeżeli w trakcie wykonywania układu wierzyciel osobisty Dłużnika, któremu przysługiwała wierzytelność
sporna powstała przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, przedstawi Dłużnikowi
prawomocny (ostateczny) tytuł wykonawczy stwierdzający jego wierzytelność, to wierzytelność ta
będzie podlegać układowi zgodnie z niniejszymi propozycjami układowymi.
9. Układ przewiduje podział wierzycieli na dziesięć grup (kategorii interesu).
PROPOZYCJE UKŁADOWE
Grupa I WIERZYCIELI – osoby fizyczne posiadające wierzytelność nie wynikającą z działalności
gospodarczej lub zawodowej, której suma należności (tj. pretensji głównej) nie przekracza kwoty 3.000,00
PLN (trzy tysiące złotych), niezaliczona do innych grup.
Wierzycielom zaliczonym do Grupy I proponuje się:
1. Spłatę 100% wierzytelności głównej.
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego
dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania
sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania
egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego,
przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym.
3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 2 ratach kwartalnych, z tym, że
wysokość każdej z rat określona zostaje jako 50% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej
zaspokojeniu.
4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia
o zatwierdzeniu układu.
5. Zapłatę drugiej (ostatniej) raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty zapadalności płatności
poprzedniej raty.
GRUPA II WIERZYCIELI – osoby fizyczne posiadające wierzytelność nie wynikającą z działalności
gospodarczej lub zawodowej, której suma należności (tj. pretensji głównej) przekracza kwotę 3.000,00 PLN
(trzy tysiące złotych) oraz nie przekracza kwoty 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych), niezaliczona do
innych grup.
Wierzycielom zaliczonym do Grupy II proponuje się:
1. Spłatę 100% należności głównej.
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego
dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania
sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania
egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego,
przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym.
3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 13 ratach, z tym, że łączna
wartość równych rat od 1 do 2 określona zostaje jako 8% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej
zaspokojeniu, natomiast pozostałe 92% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu
będzie płatne w 11 równych ratach.
4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się
postanowienia o zatwierdzeniu układu.
5. Zapłatę kolejnych rat, tj. od 2-6, w terminach co 6 miesięcy od daty zapadalności płatności
poprzedniej raty.
6. Zapłatę kolejnych rat, tj. od 7-13, w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności
poprzedniej raty.
GRUPA III WIERZYCIELI – osoby fizyczne posiadające wierzytelność nie wynikającą z działalności
gospodarczej lub zawodowej, której suma należności (tj. pretensji głównej) przekracza kwotę 100.000,00
PLN (sto tysięcy złotych).
Wierzycielom zaliczonym do Grupy III proponuje się:
1. Spłatę 100% należności głównej.
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego
dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania
sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania
egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego,
przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym.
3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 6 ratach, z tym, że łączna
wartość równych rat od 1 do 2 stanowi 20% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej
zaspokojeniu, natomiast wysokość pozostałych równych 4 rat określona zostaje jako 80% ogólnej
sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się
postanowienia o zatwierdzeniu układu.
5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-6 w terminach co 6 miesięcy od daty zapadalności płatności
poprzedniej raty.
GRUPA IV WIERZYCIELI – Wierzyciele finansowi, posiadający wierzytelność zabezpieczoną hipotecznie na
nieruchomościach Dłużnika i wierzytelność zabezpieczoną zastawami rejestrowymi na składnikach majątku
Dłużnika (Santander Bank Polska S.A. z tytułu udzielonych kredytów)
Wierzycielom zaliczonym do Grupy IV proponuje się:
A. W części znajdującej pokrycie w wartości dla wymuszonej sprzedaży zgodnie z opisem
i oszacowaniem nieruchomości lokalowych dla których prowadzona jest księga wieczysta nr
LE1L/00051230/9 i księga wieczysta nr LE1L/00051231/6 sporządzonym na potrzeby
postępowania sanacyjnego:
1. Spłatę 100% należności głównej.
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia
poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od
dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania
sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub
zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych
kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym.
3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 33 kwartalnych
ratach, z tym że:
a. Łączna wartość równych rat od 1 do 4 zostaje określona jako 1,6% ogólnej
sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
b. Łączna wartość równych rat od 5 do 21 zostaje określona jako 25% ogólnej
sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
c. Łączna wartość równych rat od 22 do 33 zostaje określona jako 73,4%
ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się
postanowienia o zatwierdzeniu układu.
5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-33 w terminach co 3 miesiące od daty
zapadalności płatności poprzedniej raty.
B. W części znajdującej pokrycie w wartości dla wymuszonej sprzedaży zgodnie z opisem
i oszacowaniem przedmiotów zastawu rejestrowego na majątku Dłużnika zgodnie z wyceną
sporządzoną na potrzeby postępowania sanacyjnego:
1. Spłatę 100% należności głównej.
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia
poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od
dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania
sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub
zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych
kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym.
3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 33 kwartalnych
ratach, z tym że:
a. Łączna wartość równych rat od 1 do 4 zostaje określona jako 1,7% ogólnej
sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
b. łączna wartość równych rat od 5 do 21 zostaje określona jako 25% ogólnej
sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
c. łączna wartość równych rat od 22 do 33 zostaje określona jako 73,3% ogólnej
sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się
postanowienia o zatwierdzeniu układu.
5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-33 w terminach co 3 miesiące od daty
zapadalności płatności poprzedniej raty.
C. W części przekraczającej wartość wierzytelności restrukturyzowanej w układzie zgodnie z pkt (A)
i (B):
1. Spłatę 55% należności głównej i umorzenie 45% wierzytelności głównej.
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia
poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od
dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania
sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub
zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych
kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym.
3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 33 ratach
kwartalnych, z tym że łączna wartość równych rat od 1 do 21 zostaje określona jako
2% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. Kolejne raty od 22 do 33
są również ratami równymi i stanowią 98% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej
zaspokojeniu.
4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się
postanowienia o zatwierdzeniu układu.
5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-33 w terminach co 3 miesiące od daty
zapadalności płatności poprzedniej raty.
GRUPA V WIERZYCIELI – Wierzyciele finansowi, w tym banki, leasingodawcy oraz wierzyciele posiadający
wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji, niezaliczeni do innych grup.
Wierzycielom zaliczonym do Grupy V proponuje się:
A. W części znajdującej pokrycie w wartości dla wymuszonej sprzedaży zgodnie z opisem
i oszacowaniem przedmiotów zastawu rejestrowego na majątku Dłużnika zgodnie z wyceną
sporządzoną na potrzeby postępowania sanacyjnego:
1. Spłatę 100% należności głównej.
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia
poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych
od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania
sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub
zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego,
przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu
zabezpieczającym.
3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 33 kwartalnych
ratach, z tym że:
d. Łączna wartość równych rat od 1 do 4 zostaje określona jako 1,7% ogólnej
sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
e. łączna wartość równych rat od 5 do 21 zostaje określona jako 25% ogólnej
sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
f. łączna wartość równych rat od 22 do 33 zostaje określona jako 73,3% ogólnej
sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia
się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-33 w terminach co 3 miesiące od daty
zapadalności płatności poprzedniej raty.
B. W części przekraczającej wartość wierzytelności restrukturyzowanej w układzie zgodnie z pkt (A)
1. Spłatę 55% należności głównej i umorzenie 45% wierzytelności głównej.
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego
dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania
sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania
egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego,
przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym.
3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 33 ratach kwartalnych, z tym że
łączna wartość równych rat od 1 do 21 zostaje określona jako 2% ogólnej sumy wierzytelności
podlegającej zaspokojeniu. Kolejne raty od 22 do 33 są również ratami równymi i stanowią 98%
ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia
o zatwierdzeniu układu.
5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-33 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności
poprzedniej raty.
GRUPA VI WIERZYCIELI – Wierzyciele publicznoprawni objęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa
restrukturyzacyjnego.
Wierzycielom zaliczonym do Grupy VI proponuje się:
1. Spłatę 100% należności głównej oraz zaspokojenie 100% należności ubocznych, w tym odsetek
(zarówno powstałych do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, jak i od tego dnia).
2. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 20 ratach kwartalnych, z tym, że
wysokość każdej z rat określona zostaje jako 5% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej
zaspokojeniu.
3. Zapłatę pierwszej raty w terminie 4 (czterech) lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia
o zatwierdzeniu układu.
4. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-20, w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności
poprzedniej raty.
GRUPA VII WIERZYCIELI – Wierzyciele publicznoprawni nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa
restrukturyzacyjnego.
Wierzycielom zaliczonym do Grupy VII proponuje się:
1. Spłatę 80% należności głównej i umorzenie 20% wierzytelności głównej.
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego
dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania
sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania
egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego,
przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym.
3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 20 ratach kwartalnych, z tym, że
wysokość każdej z rat określona zostaje jako 5% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej
zaspokojeniu.
4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się
postanowienia o zatwierdzeniu układu.
5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-20 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności
poprzedniej raty.
GRUPA VIII WIERZYCIELI – Wierzyciele świadczący usługi w zakresie pośrednictwa w pozyskiwaniu
klientów (agenci).
Wierzycielom zaliczonym do Grupy VIII proponuje się:
1. Spłatę 20% należności głównej i umorzenie 80% wierzytelności głównej.
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego
dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania
sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania
egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego,
przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym.
3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 4 ratach kwartalnych, z tym, że
wysokość każdej z rat określona zostaje jako 25% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej
zaspokojeniu.
4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 5 lat i 6 (sześciu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się
postanowienia o zatwierdzeniu układu.
5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-4 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności
poprzedniej raty.
GRUPA IX WIERZYCIELI – Wierzyciele, będący osobami powiązanymi osobowo lub kapitałowo
z Dłużnikiem, w tym członkowie organów Dłużnika.
Wierzycielom zaliczonym do Grupy IX proponuje się:
1. Spłatę 10% należności głównej i umorzenie 90% wierzytelności głównej.
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego
dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania
sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania
egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego,
przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym.
3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 4 ratach kwartalnych, z tym, że
wysokość każdej z rat określona zostaje jako 25% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej
zaspokojeniu.
4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 8 (ośmiu) lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia
o zatwierdzeniu układu.
5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-4 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności
poprzedniej raty.
GRUPA X WIERZYCIELI – Pozostali wierzyciele (kontrahenci) Dłużnika, nie zaliczeni do żadnej z powyższych grup.
Wierzycielom zaliczonym do Grupy X proponuje się:
1. Spłatę 70% należności głównej i umorzenie 30% wierzytelności głównej.
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego
dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia układowego, zasądzonych
kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub
zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych kosztów
zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym.
3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 12 ratach kwartalnych, z tym, że
wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1/12 (słownie: jedna dwunasta) ogólnej sumy
wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 5 (pięciu) lat i 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się
postanowienia o zatwierdzeniu układu.
5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-12 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności
poprzedniej raty.
SYSTEM ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UKŁADU
1. Nadzorcą Wykonania Układu zostanie stosownie do dyspozycji art. 171 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. Prawo restrukturyzacyjne dotychczasowy Zarządca Masy Sanacyjnej.
2. Czynności Dłużnika o wartości przenoszącej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
a polegające na udzielaniu pożyczek, obejmowaniu obligacji lub innych dłużnych instrumentów
finansowych, obejmowaniu i nabywaniu udziałów i akcji oraz innych udziałowych instrumentów
finansowych, zwolnieniu z długu, zawarcia umowy o świadczenie w miejsce wykonania, wymaga
pisemnej zgody Nadzorcy Wykonania Układu, pod rygorem nieważności.
3. Nadzorcy Wykonania Układu przysługuje z tytułu sprawowanej funkcji wynagrodzenie kwartalne
w wysokości 4-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, powiększonego o należny podatek od towarów i usług, płatne
w terminie 7 dni od złożenia w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych
sprawozdania kwartalnego dotyczącego wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz
wykonywania układu.
4. W czasie wykonywania układu Dłużnik nie będzie wypłacał dywidendy. Podjęcie przez Zarząd
uchwały w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy, w okresie wykonywania układu, będzie
stanowiło naruszenie postanowień układu w rozumieniu art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.