SĄD REJONOWY W LEGNICY ZATWIERDZIŁ UKŁAD EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. informuje, że Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2024 r., wydanym w toczącym się wobec spółki postępowaniu restrukturyzacyjnym, zatwierdził układ „Europejskiego Centrum Odszkodowań” Spółka Akcyjna w Legnicy, przyjęty w dniu 14 maja 2024 r., na skutek przeprowadzonego głosowania wierzycieli. To kolejna bardzo dobra wiadomość tak dla spółki jak i wszystkich jej klientów i wierzycieli. Wierzyciele spółki jednoznacznie opowiedzieli się za układem proponowanym przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. Za układem zagłosowali zarówno wierzyciele finansowi Spółki jak i większość jej Klientów. W głosowaniu nad układem aż 1601 wierzycieli oddało ważny głos, a układ poparło 1572 z nich, czyli 98,19% głosujących wierzycieli. Siła głosów ważnych oddanych za układem wyniosła: 68 693 457,61 PLN, co stanowi 98,32% sumy wierzytelności głosujących wierzycieli. Propozycje układowe przewidują zaspokojenie Klientów Spółki w 100% należności głównej. Zatwierdzenie układu przez Sąd to kolejny bardzo ważny krok w trwającym postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym funkcję zarządcy pełni KMS Michalak Sokół Sp. z o.o., przybliżający spółkę do spłaty zobowiązań wobec jej wierzycieli. Jednocześnie otwiera ono nowy etap w działalności spółki, stabilizując jej sytuację, a tym samym umożliwiając dalsze budowanie strategii rozwoju spółki. Postanowienie o zatwierdzeniu układu wobec Spółki nie jest jeszcze prawomocne.
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji przygotowało propozycje układowe dla swoich wierzycieli. Opracowany pod nadzorem zarządcy restrukturyzacyjnego plan przewiduje spłatę zobowiązań wobec klientów w 100%. Dokument trafił już do sądu za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Po przegłosowaniu propozycji układowych i zatwierdzeniu układu przez sąd – rozpocznie się proces spłat. Artykuł w Onet wiadomości – EuCO zamierza spłacić zobowiązania wobec klientów w 100%


(EuCO)PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA SPÓŁKI „EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” S.A. W RESTRUKTURYZACJI [NIP: 6912284786; KRS: 0000359831; REGON: 391073970] W TOKU POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO PROWADZONEGO POD SYGN. AKT LE1L/GRs/1/2022 PRZED SĄDEM REJONOWYM W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY 

Dłużnik „EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” S.A. W RESTRUKTURYZACJI, adres: ul. św. Maksymiliana Kolbe 18, 59-220 Legnica (dalej „Dłużnik”) przedstawia następujące propozycje układowe dla wierzycieli:  POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem. 2. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty raty układowej. 3. Wysokość poszczególnych rat układowych zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 4. Terminy zapłaty rat układowych są zastrzeżone na korzyść Dłużnika. 5. Za datę zapłaty wszelkich kwot wynikających z układu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Dłużnika. 6. W przypadku braku możliwości wykonania przelewu na rzecz poszczególnego wierzyciela, lub też w sytuacji, kiedy przelew taki powróci – z powodu niedostarczenia Dłużnikowi w stosownym czasie i w formie pisemnej zawiadomienia o zmianie numeru rachunku w relacji do numeru rachunku, który widniał na ostatnim dokumencie księgowym pochodzącym od danego wierzyciela – zdarzenie takie będzie uważane za zwłokę wierzyciela w odbiorze świadczenia, a płatność na rzecz takiego wierzyciela nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Dłużnika w formie pisemnej zawiadomienia o właściwym numerze rachunku bankowego. Kolejne raty na rzecz takiego wierzyciela płatne będą w standardowych terminach płatności rat, jak dla pozostałych wierzycieli na wskazany przez wierzyciela rachunek bankowy. 7. W wypadku, gdyby po dniu zawarcia układu, z zastrzeżeniem przepisów o niepodleganiu wierzytelności układowi, ujawniona została wierzytelność z mocy prawa objęta układem, a nie objęta spisem wierzytelności („Ujawniona Wierzytelność Niesporna”) lub też taka powstała lub została określona w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, to wierzytelność dotychczas sporna („Ujawniona Wierzytelność Sporna”) stanie się bezsporna i podlegać będzie układowi zgodnie z treścią niniejszych propozycji układowych. Ujawniona Wierzytelność Niesporna lub Ujawniona Wierzytelność Sporna płatna będzie, zgodnie z postanowieniami układu, począwszy od dnia doręczenia Dłużnikowi wezwania do zapłaty. 8. Jeżeli w trakcie wykonywania układu wierzyciel osobisty Dłużnika, któremu przysługiwała wierzytelność sporna powstała przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, przedstawi Dłużnikowi prawomocny (ostateczny) tytuł wykonawczy stwierdzający jego wierzytelność, to wierzytelność ta będzie podlegać układowi zgodnie z niniejszymi propozycjami układowymi. 9. Układ przewiduje podział wierzycieli na dziesięć grup (kategorii interesu). PROPOZYCJE UKŁADOWE Grupa I WIERZYCIELI – osoby fizyczne posiadające wierzytelność nie wynikającą z działalności gospodarczej lub zawodowej, której suma należności (tj. pretensji głównej) nie przekracza kwoty 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych), niezaliczona do innych grup. Wierzycielom zaliczonym do Grupy I proponuje się: 1. Spłatę 100% wierzytelności głównej. 2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym. 3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 2 ratach kwartalnych, z tym, że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 50% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. 4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Zapłatę drugiej (ostatniej) raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. GRUPA II WIERZYCIELI – osoby fizyczne posiadające wierzytelność nie wynikającą z działalności gospodarczej lub zawodowej, której suma należności (tj. pretensji głównej) przekracza kwotę 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych) oraz nie przekracza kwoty 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych), niezaliczona do innych grup. Wierzycielom zaliczonym do Grupy II proponuje się: 1. Spłatę 100% należności głównej. 2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym. 3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 13 ratach, z tym, że łączna wartość równych rat od 1 do 2 określona zostaje jako 8% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu, natomiast pozostałe 92% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu będzie płatne w 11 równych ratach. 4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Zapłatę kolejnych rat, tj. od 2-6, w terminach co 6 miesięcy od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. 6. Zapłatę kolejnych rat, tj. od 7-13, w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. GRUPA III WIERZYCIELI – osoby fizyczne posiadające wierzytelność nie wynikającą z działalności gospodarczej lub zawodowej, której suma należności (tj. pretensji głównej) przekracza kwotę 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). Wierzycielom zaliczonym do Grupy III proponuje się: 1. Spłatę 100% należności głównej. 2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym. 3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 6 ratach, z tym, że łączna wartość równych rat od 1 do 2 stanowi 20% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu, natomiast wysokość pozostałych równych 4 rat określona zostaje jako 80% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. 4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-6 w terminach co 6 miesięcy od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. GRUPA IV WIERZYCIELI – Wierzyciele finansowi, posiadający wierzytelność zabezpieczoną hipotecznie na nieruchomościach Dłużnika i wierzytelność zabezpieczoną zastawami rejestrowymi na składnikach majątku Dłużnika (Santander Bank Polska S.A. z tytułu udzielonych kredytów) Wierzycielom zaliczonym do Grupy IV proponuje się: A. W części znajdującej pokrycie w wartości dla wymuszonej sprzedaży zgodnie z opisem i oszacowaniem nieruchomości lokalowych dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LE1L/00051230/9 i księga wieczysta nr LE1L/00051231/6 sporządzonym na potrzeby postępowania sanacyjnego: 1. Spłatę 100% należności głównej. 2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym. 3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 33 kwartalnych ratach, z tym że: a. Łączna wartość równych rat od 1 do 4 zostaje określona jako 1,6% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. b. Łączna wartość równych rat od 5 do 21 zostaje określona jako 25% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. c. Łączna wartość równych rat od 22 do 33 zostaje określona jako 73,4% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. 4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-33 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. B. W części znajdującej pokrycie w wartości dla wymuszonej sprzedaży zgodnie z opisem i oszacowaniem przedmiotów zastawu rejestrowego na majątku Dłużnika zgodnie z wyceną sporządzoną na potrzeby postępowania sanacyjnego: 1. Spłatę 100% należności głównej. 2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym. 3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 33 kwartalnych ratach, z tym że: a. Łączna wartość równych rat od 1 do 4 zostaje określona jako 1,7% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. b. łączna wartość równych rat od 5 do 21 zostaje określona jako 25% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. c. łączna wartość równych rat od 22 do 33 zostaje określona jako 73,3% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. 4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-33 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. C. W części przekraczającej wartość wierzytelności restrukturyzowanej w układzie zgodnie z pkt (A) i (B): 1. Spłatę 55% należności głównej i umorzenie 45% wierzytelności głównej. 2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym. 3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 33 ratach kwartalnych, z tym że łączna wartość równych rat od 1 do 21 zostaje określona jako 2% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. Kolejne raty od 22 do 33 są również ratami równymi i stanowią 98% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. 4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-33 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. GRUPA V WIERZYCIELI – Wierzyciele finansowi, w tym banki, leasingodawcy oraz wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji, niezaliczeni do innych grup. Wierzycielom zaliczonym do Grupy V proponuje się: A. W części znajdującej pokrycie w wartości dla wymuszonej sprzedaży zgodnie z opisem i oszacowaniem przedmiotów zastawu rejestrowego na majątku Dłużnika zgodnie z wyceną sporządzoną na potrzeby postępowania sanacyjnego: 1. Spłatę 100% należności głównej. 2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym. 3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 33 kwartalnych ratach, z tym że: d. Łączna wartość równych rat od 1 do 4 zostaje określona jako 1,7% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. e. łączna wartość równych rat od 5 do 21 zostaje określona jako 25% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. f. łączna wartość równych rat od 22 do 33 zostaje określona jako 73,3% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. 4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-33 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. B. W części przekraczającej wartość wierzytelności restrukturyzowanej w układzie zgodnie z pkt (A) 1. Spłatę 55% należności głównej i umorzenie 45% wierzytelności głównej. 2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym. 3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 33 ratach kwartalnych, z tym że łączna wartość równych rat od 1 do 21 zostaje określona jako 2% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. Kolejne raty od 22 do 33 są również ratami równymi i stanowią 98% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. 4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-33 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. GRUPA VI WIERZYCIELI – Wierzyciele publicznoprawni objęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Wierzycielom zaliczonym do Grupy VI proponuje się: 1. Spłatę 100% należności głównej oraz zaspokojenie 100% należności ubocznych, w tym odsetek (zarówno powstałych do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, jak i od tego dnia). 2. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 20 ratach kwartalnych, z tym, że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 5% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. 3. Zapłatę pierwszej raty w terminie 4 (czterech) lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 4. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-20, w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. GRUPA VII WIERZYCIELI – Wierzyciele publicznoprawni nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Wierzycielom zaliczonym do Grupy VII proponuje się: 1. Spłatę 80% należności głównej i umorzenie 20% wierzytelności głównej. 2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym. 3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 20 ratach kwartalnych, z tym, że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 5% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. 4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-20 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. GRUPA VIII WIERZYCIELI – Wierzyciele świadczący usługi w zakresie pośrednictwa w pozyskiwaniu klientów (agenci). Wierzycielom zaliczonym do Grupy VIII proponuje się: 1. Spłatę 20% należności głównej i umorzenie 80% wierzytelności głównej. 2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym. 3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 4 ratach kwartalnych, z tym, że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 25% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. 4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 5 lat i 6 (sześciu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-4 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. GRUPA IX WIERZYCIELI – Wierzyciele, będący osobami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Dłużnikiem, w tym członkowie organów Dłużnika. Wierzycielom zaliczonym do Grupy IX proponuje się: 1. Spłatę 10% należności głównej i umorzenie 90% wierzytelności głównej. 2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym. 3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 4 ratach kwartalnych, z tym, że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 25% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. 4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 8 (ośmiu) lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-4 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. GRUPA X WIERZYCIELI – Pozostali wierzyciele (kontrahenci) Dłużnika, nie zaliczeni do żadnej z powyższych grup. Wierzycielom zaliczonym do Grupy X proponuje się: 1. Spłatę 70% należności głównej i umorzenie 30% wierzytelności głównej. 2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia układowego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym. 3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 12 ratach kwartalnych, z tym, że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1/12 (słownie: jedna dwunasta) ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. 4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 5 (pięciu) lat i 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-12 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. SYSTEM ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UKŁADU 1. Nadzorcą Wykonania Układu zostanie stosownie do dyspozycji art. 171 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne dotychczasowy Zarządca Masy Sanacyjnej. 2. Czynności Dłużnika o wartości przenoszącej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a polegające na udzielaniu pożyczek, obejmowaniu obligacji lub innych dłużnych instrumentów finansowych, obejmowaniu i nabywaniu udziałów i akcji oraz innych udziałowych instrumentów finansowych, zwolnieniu z długu, zawarcia umowy o świadczenie w miejsce wykonania, wymaga pisemnej zgody Nadzorcy Wykonania Układu, pod rygorem nieważności. 3. Nadzorcy Wykonania Układu przysługuje z tytułu sprawowanej funkcji wynagrodzenie kwartalne w wysokości 4-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powiększonego o należny podatek od towarów i usług, płatne w terminie 7 dni od złożenia w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych sprawozdania kwartalnego dotyczącego wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. 4. W czasie wykonywania układu Dłużnik nie będzie wypłacał dywidendy. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy, w okresie wykonywania układu, będzie stanowiło naruszenie postanowień układu w rozumieniu art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.