Raport bieżący nr 2/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2011

Data sporządzenia

2011-01-04

Raport bieżący nr

2/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 TREŚĆ RAPORTU

Zarząd  Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 03 stycznia 2011 roku otrzymał zawiadomienie  od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. , które działając zgodnie z art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439) poinformowało, że w wyniku objęcia akcji oraz praw do akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A., w pierwszej ofercie publicznej, rozliczonych w dniu 28 grudnia 2010,  stało się posiadaczem udziału stanowiącego powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed w/w objęciem Fundusz nie posiadał akcji Spółki. W związku z powyższym z chwilą zamiany praw do akcji Spółki na akcje Spółki na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdować się będzie 410 000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji Spółki, co stanowi 7,32% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 410 000 (czterysta dziesięć tysięcy głosów) na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 7,32% ogólnej liczby głosów.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

   

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-01-04