POLITYKA I PROCEDURA DYWIDENDOWA SPÓŁKI

Decyzja dotycząca podziału zysków jest jedną z najważniejszych decyzji finansowych podejmowanych w Spółce. Dywidenda, jako element polityki podziału zysków, ma bowiem strategiczne znaczenie dla Spółki.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań SA, przy podejmowaniu decyzji odnośnie rekomendacji wypłaty dywidendy, bierze pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową Spółki, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez Spółkę projektów inwestycyjnych.

Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie EuCO. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy, powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Ponieważ rokiem obrotowym EuCO jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EuCO powinno odbywać się do końca czerwca. W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (określoną w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako ?dzień dywidendy?) oraz termin wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy. Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.

Sposób ogłoszenia informacji o odbiorze dywidendy

Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane są w trybie raportów bieżących.

Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy

Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy to osoby, na których rachunkach są zapisane Akcje w dniu dywidendy.

Warunki odbioru dywidendy, termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy oraz konsekwencje niezrealizowania prawa w terminie

Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spółki EuCO odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek publicznych. Stosownie do art. 348 §3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała wskazuje datę ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Jeżeli Uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu KDPW dzień dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy.

Zgodnie z § 9 Rozdziału XII Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Spółka jest obowiązana bezzwłocznie powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto § 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada obowiązek poinformowania KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach KSH jako ?dzień dywidendy?) oraz terminie wypłaty dywidendy. Terminy te Spółka jest zobowiązana uzgadniać z KDPW. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Należy również uwzględnić, iż zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty, z zastrzeżeniem ust. 2.

Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia polityki dywidendy

Rada Nadzorcza Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w dniu 14 kwietnia 2014 r.  podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia polityki dywidendy Spółki. Pozytywnie został przyjęty wniosek Zarządu o przyjęcie następującej polityki dywidendy: zamiarem Zarządu jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości nie niższej niż 25% skonsolidowanego zysku netto Grupy. Zgodnie z regulacjami organów wewnętrznych Spółki, rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo przedkładana do akceptacji Rady Nadzorczej. Zamiarem Zarządu będzie coroczna rekomendacja umiarkowanego zwiększania kwoty wypłacanej dywidendy.

Wysokość rekomendowanej dywidendy w latach przyszłych uzależniona będzie od aktualnej sytuacji rynkowej, perspektyw i potrzeb finansowania rozwoju Spółki i Grupy oraz uwzględniać będzie utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej.
Polityka dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału jednostkowego zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarząd Spółki podkreśla, iż Warunki Emisji Obligacji, które zostały wyemitowane przez EuCO S.A. w 2017 r., w wysokości 50 mln zł., w sposób znaczący ograniczają wysokość dywidendy, którą Zarząd mógłby zarekomendować Radzie Nadzorczej do wypłaty.

Przed emisją obligacji, Spółka wypłacała dywidendę w następujących wysokościach:

DYWIDENDA
ZA ROK
DZIEŃ
DYWIDENDY
TERMIN WYPŁATY
DYWIDENDY
WYSOKOŚĆ
DYWIDENDY (w zł)
DYWIDENDA NA
1 AKCJĘ (w zł)
201612.06.201727.06.20177.448.000,001,33
201525.08.201608.09.201620.048.000,003,58
201421.08.201504.09.201515.008.000,002,68
201331.07.201421.08.20145.880.000,001,05
201224.09.201315.10.20134.480.000,000,8

W latach kolejnych Zarząd rekomendował niedokonywanie wypłaty dywidendy kierując się koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu środków pieniężnych niezbędnego do prowadzenia dalszych inwestycji i rozwoju Emitenta. Uchwałą Walnego Zgromadzenia osiągnięty zysk przeznaczany był na kapitał rezerwowy Spółki.