USTANOWIENIE KURATORA DO REPREZENTOWANIA PRAW OBLIGATRIUSZY

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy w Legnicy na podstawie art. 363 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego postanowił ustanowić kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy w postępowaniu sanacyjnym Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji w Legnicy, którego funkcję pełnić będzie BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000732927. (sygn. akt LE1L/GRs/1/2022)

KOMUNIKAT ADMINISTRATORA ZABEZPIECZEŃ OBLIGACJI SERII B

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy przekazuje do wiadomości posiadaczy Obligacji Serii B komunikat MWW Trustees Sp. z o.o., pełniącego funkcję Administratora Zabezpieczeń Obligacji serii B wraz ze wzorem żądania natychmiastowego wykupu przedmiotowych Obligacji serii B, stosownie do żądania Administratora Zabezpieczeń przekazanego Emitentowi o godzinie 16:10, w dniu 20 października 2022 r.

Komunikt administratora zabezpieczeń (PDF)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH BĘDĄCYCH PORĘCZYCIELAMI - za IQ 2023

 

EuCO Finanse Sp. z o.o. (poprzednia forma prawna spółki - spółka akcyjna)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH EUCO JOANNA SMERECZAŃSKA – SMULCZYK I WSPÓLNICY S.K.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCOVIPCAR S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCO CESJE SP. Z O.O.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EuCO Cesje Sp. z o.o. Sp. K. (poprzednia nazwa EUCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
CENTRUL EUROPEAN DE DESPAGUBIRI SRL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH BĘDĄCYCH PORĘCZYCIELAMI - za rok 2022

 

EuCO Finanse Sp. z o.o. (poprzednia forma prawna spółki - spółka akcyjna)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
Centrum Dochodzenia Roszczeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PRO i Wspólnicy Spółka komandytowo-akcyjna
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCOVIPCAR S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCO CESJE SP. Z O.O.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EuCO Cesje Sp. z o.o. Sp. K. (poprzednia nazwa EUCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
CENTRUL EUROPEAN DE DESPAGUBIRI SRL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH BĘDĄCYCH PORĘCZYCIELAMI - za IIIQ 2022

 

EuCO Finanse Sp. z o.o. (poprzednia forma prawna spółki - spółka akcyjna)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH EUCO JOANNA SMERECZAŃSKA – SMULCZYK I WSPÓLNICY S.K.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCOVIPCAR S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCO CESJE SP. Z O.O.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EuCO Cesje Sp. z o.o. Sp. K. (poprzednia nazwa EUCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
CENTRUL EUROPEAN DE DESPAGUBIRI SRL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
INFORMACJA PRZEKAZYWANA ZGODNIE Z WEO

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Grupa monitoruje następujące wskaźniki:

 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów na poziomie nie wyższym niż 1,2;
 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,0;
 • utrzymanie kwoty salda pożyczek udzielonych przez spółkę lub istotny podmiot zależny:
  • spółce EuCO Finanse S.A (obecna forma prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na poziomie nie wyższym niż 10 mln PLN
  • jednostkom obcym na poziomie nie wyższym niż 2 mln PLN od Dnia Emisji Obligacji tj. 14.04.2020 r.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż

 • poziom realizacji wskaźnika Kapitału liczony wg następującego wzoru: (zadłużenie netto/kapitał własny*1,2) na dzień 30 września 2022 roku osiągnął wartość: 1,02
 • poziom realizacji wskaźnika EBITDA liczony wg następującego wzoru: (zadłużenie netto/EBITDA*3). Emitent informuje, iż zgodnie z Warunkami Emisji wskaźnik zadłużenia do EBITDA począwszy od 1 stycznia 2021 r. powinien być na poziomie nie wyższym niż 3,00, podczas gdy na dzień 30 września 2022 r. wskaźnik ten został przekroczony ze względu na ujemną EBITDA za 12 miesięcy. Wobec tego Spółka odstępuje od prezentacji wymienionego wskaźnika.
 • saldo pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S.A wyniosło 7,6 mln PLN,
  • jednostkom spoza Grupy wyniosło 0,4 mln PLN;

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji informuje, iż:

 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/kapitał własny na dzień 30 września 2022 roku osiągnął wartość: 1,22;
 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/EBITDA. Emitent informuje, iż zgodnie z Warunkami Emisji wskaźnik zadłużenia do EBITDA począwszy od 1 stycznia 2021 r. powinien być na poziomie nie wyższym niż 3,00, podczas gdy na dzień 30 września 2022 r. wskaźnik ten został przekroczony ze względu na ujemną EBITDA za 12 miesięcy. Wobec tego Spółka odstępuje od prezentacji wymienionego wskaźnika.
 • saldo pożyczek na dzień 30 września 2022 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S. A. wyniosło 7,6 mln PLN,
  • jednostkom spoza Grupy wyniosło 0,4 mln PLN

ZAWIESZENIE OBROTU OBLIGACJAMI SERII B – UCHWAŁY ZARZĄDU GPW i BondSpot

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż Zarządy odpowiednio Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz BondSpot S.A. podjęły uchwały o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B spółki EuCO S.A., oznaczonych kodem ISIN PLO156100011, w sprawie zawieszenia od dnia 17 października 2022 r. , w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obrotu obligacjami serii B Emitenta oznaczonych kodem PLO156100011

Na podstawie obowiązujących regulacji prawnych Zarząd Giełdy postanowił ponadto o:

 • utracie ważności zleceń maklerskich na przedmiotowe obligacje, niezrealizowanych do dnia 14 października 2022 r.,
 • nieprzyjmowaniu od dnia 17 października 2022 r., zleceń maklerskich na przedmiotowe obligacje.

Uchwały weszły w życie z dniem 17 października 2022 r.

WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCI PROWADZĄCYCH DO ZAISTNIENIA PRZYPADKU NARUSZENIA

Emitent informuje, iż w dniu 14 października 2022 r. nie zrealizował obowiązku częściowego wykupu Obligacji oraz płatności Odsetek, pomimo przypadającego na dzień 14 października 2022 r. Dnia Częściowego Wykupu oraz Dnia Wypłaty Odsetek w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji Serii B.

Niedokonanie płatności jakiekolwiek kwoty należnej z tytułu Obligacji w terminie określonym w Warunkach Emisji Obligacji Serii B stanowi Przypadek Niewykonania Zobowiązania.

Prawa, jakie przysługują Obligatariuszowi z tego tytułu zostały opisane szczegółowo w raporcie 24/2022 w dniu 14 października 2022 r.

ZAWIESZENIE OBROTU OBLIGACJI SERII B

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż Zarządy odpowiednio Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz BondSpot S.A. podjęły uchwały o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B spółki EuCO S.A., oznaczonych kodem ISIN PLO156100011, od dnia 4 października 2022 r. do dnia 14 października 2022 r. (włącznie).

Zawieszenie obrotu następuje w zawiązku z zaplanowaną, kwartalną zapłatą przez EuCO S.A. 3% wartości nominalnej obligacji (w Dniu Emisji), pomniejszającej wartość każdej obligacji i zgodne jest z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu oraz Warunkami Emisji Obligacji punkt 9.3.

Informacja o terminach zawieszania obrotu wskazanymi obligacjami, w kolejnych okresach odsetkowych oraz o wartości nominalnej jednej obligacji po każdorazowym częściowym wykupie, zamieszczona jest na stronie internetowej Emitenta od momentu emisji przedmiotowych obligacji.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH BĘDĄCYCH PORĘCZYCIELAMI - za IH 2022

 

EuCO Finanse Sp. z o.o. (poprzednia forma prawna spółki - spółka akcyjna)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH EUCO JOANNA SMERECZAŃSKA – SMULCZYK I WSPÓLNICY S.K.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCOVIPCAR S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCO CESJE SP. Z O.O.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EuCO Cesje Sp. z o.o. Sp. K. (poprzednia nazwa EUCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
CENTRUL EUROPEAN DE DESPAGUBIRI SRL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
INFORMACJA PRZEKAZYWANA ZGODNIE Z WEO

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Grupa monitoruje następujące wskaźniki:

 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów na poziomie nie wyższym niż 1,2;
 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,0;
 • utrzymanie kwoty salda pożyczek udzielonych przez spółkę lub istotny podmiot zależny:
  • spółce EuCO Finanse S.A (obecna forma prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na poziomie nie wyższym niż 10 mln PLN
  • jednostkom obcym na poziomie nie wyższym niż 2 mln PLN od Dnia Emisji Obligacji tj. 14.04.2020 r.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż

 • poziom realizacji wskaźnika Kapitału liczony wg. następującego wzoru: (zadłużenie netto/kapitał własny*1,2) na dzień 30 czerwca 2022 roku osiągnął wartość: 0,99
 • poziom realizacji wskaźnika EBITDA liczony wg. następującego wzoru: (zadłużenie netto/EBITDA*3). Emitent informuje, iż zgodnie z Warunkami Emisji wskaźnik zadłużenia do EBITDA począwszy od 1 stycznia 2021 r. powinien być na poziomie nie wyższym niż 3,00, podczas gdy na dzień 30 czerwca 2022 r. wskaźnik ten został przekroczony ze względu na ujemną EBITDA za 12 miesięcy. Wobec tego Spółka odstępuje od prezentacji wymienionego wskaźnika.
 • saldo pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S.A wyniosło 8,2 mln PLN,
  • jednostkom spoza Grupy wyniosło 0,4 mln PLN;

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż:

 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/kapitał własny na dzień 30 czerwca 2022 roku osiągnął wartość: 1,18;
 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/EBITDA. Emitent informuje, iż zgodnie z Warunkami Emisji wskaźnik zadłużenia do EBITDA począwszy od 1 stycznia 2021 r. powinien być na poziomie nie wyższym niż 3,00, podczas gdy na dzień 30 czerwca 2022 r. wskaźnik ten został przekroczony ze względu na ujemną EBITDA za 12 miesięcy. Wobec tego Spółka odstępuje od prezentacji wymienionego wskaźnika.
 • saldo pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S. A. wyniosło 8,2 mln PLN,
  • jednostkom spoza Grupy wyniosło 0,4 mln PLN;

INFORMACJA ZARZĄDU EuCO S.A. DOT. NARUSZENIA KOWENANTU FINANSOWEGO

Emitent informuje, iż w związku z kontynuacją w kolejnym kwartale (II kwartale 2022 r.) naruszenia warunku emisji obligacji serii B wyemitowanych przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. dotyczącego wskaźnika, o którym mowa w pkt. 11.1.15 b) przedmiotowych Warunków Emisji Obligacji, tj. wskaźnika zadłużenia rozumianego jako stosunek skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto Spółki do skonsolidowanej EBITDA Spółki, Obligatariuszom przysługuje prawo żądania zwołania kolejnego Zgromadzenia Obligatariuszy zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji.

INFORMACJA ZARZĄDU EuCO S.A. DOT. NARUSZENIA KOWENANTU FINANSOWEGO

Emitent informuje, iż w związku z kontynuacją w kolejnym kwartale (I kwartale 2022 r.) naruszenia warunku emisji obligacji serii B wyemitowanych przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. dotyczącego wskaźnika, o którym mowa w pkt. 11.1.15 b) przedmiotowych Warunków Emisji Obligacji, tj. wskaźnika zadłużenia rozumianego jako stosunek skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto Spółki do skonsolidowanej EBITDA Spółki, Obligatariuszom przysługuje prawo żądania zwołania kolejnego Zgromadzenia Obligatariuszy zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji.

SZCZEGÓŁY ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY Z DNIA 1 czerwca 2022 r.

Raport bieżący nr 13/2022 Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B

ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B – 1 czerwca 2022 r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A., (dalej: „Spółka”, „Emitent”), emitenta obligacji serii B oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLO156100011, wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu w ramach Catalyst (dalej: „Obligacje”), działając na żądanie Obligatariuszy, zgodnie z Punktem 11.2.1 Warunków Emisji Obligacji, zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 roku o godz. 11:00, w Warszawie; w hotelu The Westin Warsaw, sala Aquarius, adres: Aleja Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa

SZCZEGÓŁY ZWOŁANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EuCO S.A. DOT. NARUSZENIA KOWENANTU FINANSOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO ŻĄDANIA PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU OBLIGACJI SERII B

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie punktu 18.8 w zw. z punktem 17.1. Warunków Emisji Obligacji serii B informuje, że z opublikowanych danych wynikających ze zbadanych jednostkowego sprawozdania finansowego EuCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej EuCO za rok 2021, wynika, iż doszło do naruszenia warunków emisji obligacji serii B wyemitowanych przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w zakresie wskaźnika, o którym mowa w pkt. 11.1.15 b)  warunków emisji, tj. wskaźnika zadłużenia rozumianego jako stosunek skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto Spółki do skonsolidowanej EBITDA Spółki

Niedotrzymanie ustalonego poziomu wskaźnika finansowego stanowi przypadek naruszenia uprawniający Obligatariuszy do wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu obligacji przez Emitenta, na zasadach określonych w pkt 11.2. Warunków Emisji

Emitent informuje, iż zgodnie z Warunkami Emisji wskaźnik zadłużenia do EBITDA począwszy od 1 stycznia 2021 r. nie powinien być wyższy niż 3,00, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2021 r. wskaźnik ten został przekroczony ze względu na ujemną EBITDA za 12 miesięcy. Wobec tego Spółka odstępuje od prezentacji wymienionego wskaźnika.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B, punkt 11.2.1. wystąpiła i trwa Kwalifikowana Podstawa Wcześniejszego Wykupu. Uprawnieni Obligatariusze mogą żądać zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy w celu podjęcia uchwały zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji. Emitent jest zobowiązany do zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy zgodnie z żądaniem Uprawnionych Obligatariuszy w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania i Zgromadzenie to powinno odbyć się w dniu przypadającym na 21 dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zgodnie z punktem 11.2.2 W przypadku wystąpienia Kwalifikowanej Podstawy Wcześniejszego Wykupu i podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji, każdy Obligatariusz może doręczyć właściwemu Uczestnikowi Systemu Depozytowego zgodnie z jego regulacjami (przekazując niezwłocznie jego kopię Emitentowi) pisemne żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza wskazujące podstawę takiego żądania, z dołączonym właściwym Świadectwem Depozytowym. Skuteczne doręczenie żądania wcześniejszego wykupu Obligacji powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne (wraz ze wszystkimi narosłymi i niezapłaconymi odsetkami) w terminie 2 Dni Roboczych od dnia złożenia takiego żądania.

Niedotrzymanie wskaźnika dot. stosunku skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto Spółki, do skonsolidowanej EBITDA Spółki (dalej: „wskaźnik zadłużenia”), jest konsekwencją wyników finansowych osiągniętych przez spółkę zależną Centrul European de Despagubiri SRL z siedzibą w Bukareszcie i powiązane jest z prowadzoną wciąż kontrolą wewnętrzną dotyczącą zmniejszenia wartości portfela wierzytelności obsługiwanych przez CEDE, o czym Emitent informował szczegółowo raportem bieżącym 4/2022 w dniu 29 marca 2022 r.

Zarząd ponownie z pełną stanowczością zapewnia, iż naruszenie przytoczonego kowenantu nie zagraża zobowiązaniom Emitenta wobec Obligatariuszy i wszelkie płatności będą dokonywane zgodnie z określonym treścią Warunków Emisji obligacji serii B harmonogramem.

Informacja ta została przekazana raportem bieżącym 9/2022 w dniu 4 maja 2022 r.

 

 

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH BĘDĄCYCH PORĘCZYCIELAMI
– za IQ 2022

 

EuCO Finanse Sp. z o.o. (poprzednia forma prawna spółki - spółka akcyjna)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.03.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH EUCO JOANNA SMERECZAŃSKA – SMULCZYK I WSPÓLNICY S.K.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.03.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCOVIPCAR S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.03.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCO CESJE SP. Z O.O.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.03.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EuCO Cesje Sp. z o.o. Sp. K. (poprzednia nazwa EUCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.03.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
CENTRUL EUROPEAN DE DESPAGUBIRI SRL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.03.2022 (tys. PLN)
plik do pobrania »
INFORMACJA PRZEKAZYWANA ZGODNIE Z WEO

Zgodnie z Warunkami Emisji wskaźniki finansowe testowane są począwszy od 30 czerwca 2020 r. Grupa monitoruje:

 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów na poziomie nie wyższym niż 1,2;
 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,0;
 • utrzymanie kwoty salda pożyczek udzielonych przez spółkę lub istotny podmiot zależny:
  • spółce EuCO Finanse S.A (obecna forma prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na poziomie nie wyższym niż 10 mln PLN
  • jednostkom obcym na poziomie nie wyższym niż 2 mln PLN od Dnia Emisji Obligacji tj. 14.04.2020 r.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż

 • poziom realizacji wskaźnika Kapitału liczony wg. następującego wzoru: (zadłużenie netto/kapitał własny*1,2) na dzień 31 marca 2022 roku osiągnął wartość: 0,91
 • poziom realizacji wskaźnika EBITDA liczony wg. następującego wzoru: (zadłużenie netto/EBITDA*3). Emitent informuje, iż zgodnie z Warunkami Emisji wskaźnik zadłużenia do EBITDA począwszy od 1 stycznia 2021 r. powinien być na poziomie nie wyższym niż 3,00, podczas gdy na dzień 31 marca 2022 r. wskaźnik ten został przekroczony ze względu na ujemną EBITDA za 12 miesięcy. Wobec tego Spółka odstępuje od prezentacji wymienionego wskaźnika.
 • saldo pożyczek na dzień 31 marca 2022 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S.A wyniosło 9,7 mln PLN,
  • jednostkom spoza Grupy wyniosło 1,5 mln PLN (pożyczka udzielona przez spółkę z GK nie będącą Istotnym Podmiotem Zależnym).

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż:

 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/kapitał własny na dzień 31 marca 2022 roku osiągnął wartość: 1,09;
 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/EBITDA . Emitent informuje, iż zgodnie z Warunkami Emisji wskaźnik zadłużenia do EBITDA począwszy od 1 stycznia 2021 r. powinien być na poziomie nie wyższym niż 3,00, podczas gdy na dzień 31 marca 2022 r. wskaźnik ten został przekroczony ze względu na ujemną EBITDA za 12 miesięcy. Wobec tego Spółka odstępuje od prezentacji wymienionego wskaźnika.
 • saldo pożyczek na dzień 31 marca 2022 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S. A. wyniosło 9,7 mln PLN,
  • • jednostkom spoza Grupy wyniosło 1,5 mln PLN (pożyczka udzielona przez spółkę z GK nie będącą Istotnym Podmiotem Zależnym).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH BĘDĄCYCH PORĘCZYCIELAMI
– za rok 2021

 

EuCO Finanse Sp. z o.o. (poprzednia forma prawna spółki - spółka akcyjna)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH EUCO JOANNA SMERECZAŃSKA – SMULCZYK I WSPÓLNICY S.K.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCOVIPCAR S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCO CESJE SP. Z O.O.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EuCO Cesje Sp. z o.o. Sp. K. (poprzednia nazwa EUCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
CENTRUL EUROPEAN DE DESPAGUBIRI SRL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
INFORMACJA PRZEKAZYWANA ZGODNIE Z WEO

Zgodnie z Warunkami Emisji wskaźniki finansowe testowane są począwszy od 30 czerwca 2020 r. Grupa monitoruje:

 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów na poziomie nie wyższym niż 1,2;
 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,0;
 • utrzymanie kwoty salda pożyczek udzielonych przez spółkę lub istotny podmiot zależny:
  • spółce EuCO Finanse S.A (obecna forma prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na poziomie nie wyższym niż 10 mln PLN
  • jednostkom obcym na poziomie nie wyższym niż 2 mln PLN od Dnia Emisji Obligacji tj. 14.04.2020 r.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż

 • poziom realizacji wskaźnika Kapitału liczony wg. następującego wzoru: (zadłużenie netto/kapitał własny*1,2) na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnął wartość: 0,91
 • poziom realizacji wskaźnika EBITDA liczony wg. następującego wzoru: (zadłużenie netto/EBITDA*3) . Emitent informuje, iż zgodnie z Warunkami Emisji wskaźnik zadłużenia do EBITDA począwszy od 1 stycznia 2021 r. powinien być na poziomie nie wyższym niż 3,00, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2021 r. wskaźnik ten został przekroczony ze względu na ujemną EBITDA za 12 miesięcy. Wobec tego Spółka odstępuje od prezentacji wymienionego wskaźnika.
 • saldo pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S.A wyniosło 9,9 mln PLN,
  • jednostkom spoza Grupy wyniosło 1,5 mln PLN (pożyczka udzielona przez spółkę z GK nie będącą Istotnym Podmiotem Zależnym).

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż:

 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/kapitał własny na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnął wartość: 1,09;
 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/EBITDA . Emitent informuje, iż zgodnie z Warunkami Emisji wskaźnik zadłużenia do EBITDA począwszy od 1 stycznia 2021 r. powinien być na poziomie nie wyższym niż 3,00, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2021 r. wskaźnik ten został przekroczony ze względu na ujemną EBITDA za 12 miesięcy. Wobec tego Spółka odstępuje od prezentacji wymienionego wskaźnika.
 • saldo pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S. A. wyniosło 9,9 mln PLN,
  • • jednostkom spoza Grupy wyniosło 1,5 mln PLN (pożyczka udzielona przez spółkę z GK nie będącą Istotnym Podmiotem Zależnym).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH BĘDĄCYCH PORĘCZYCIELAMI
– za IIIQ 2021

EuCO Finanse Sp. z o.o. (poprzednia forma prawna spółki - spółka akcyjna)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH EUCO JOANNA SMERECZAŃSKA – SMULCZYK I WSPÓLNICY S.K.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCOVIPCAR S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCO CESJE SP. Z O.O.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EuCO Cesje Sp. z o.o. Sp. K. (poprzednia nazwa EUCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
CENTRUL EUROPEAN DE DESPAGUBIRI SRL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
INFORMACJA PRZEKAZYWANA ZGODNIE Z WEO

W związku z emisją obligacji w 2020 r., Grupa monitoruje obecnie:

 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów na poziomie nie wyższym niż 1,2;
 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,0;
 • utrzymanie kwoty salda pożyczek udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S. A. na poziomie nie wyższym niż  10 mln PLN.,
  • jednostkom spoza Grupy na poziomie nie wyższym niż  2 mln PLN od Dnia Emisji Obligacji tj. 14.04.2020 r.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż:

 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/(kapitał własny x 1,2)
  na dzień 30 września 2021 roku osiągnął wartość: 0,54;
 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/(EBITDA x 3)
  na dzień 30 września 2021 osiągnął wartość: 0,98;
 • saldo pożyczek na dzień 30 września 2021 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S. A. wyniosło 9,9 mln PLN,
  • jednostkom spoza Grupy wyniosło 1,5 mln PLN (pożyczka udzielona przez spółkę z GK nie będącą Istotnym Podmiotem Zależnym).

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż:

 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/kapitał własny
  na dzień 30 września 2021 roku osiągnął wartość: 0,65;
 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/EBITDA
  na dzień 30 września 2021 osiągnął wartość: 2,93;
 • saldo pożyczek na dzień 30 września 2021 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S. A. wyniosło 9,9 mln PLN,
  • jednostkom spoza Grupy wyniosło 1,5 mln PLN (pożyczka udzielona przez spółkę z GK nie będącą Istotnym Podmiotem Zależnym).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH BĘDĄCYCH PORĘCZYCIELAMI
– za IH 2021

EuCO FINANSE S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH EUCO JOANNA SMERECZAŃSKA – SMULCZYK I WSPÓLNICY S.K.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCOVIPCAR S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCO CESJE SP. Z O.O.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EuCO Cesje Sp. z o.o. Sp. K. (poprzednia nazwa EUCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
CENTRUL EUROPEAN DE DESPAGUBIRI SRL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.06.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
INFORMACJA PRZEKAZYWANA ZGODNIE Z WEO

W związku z emisją obligacji w 2020 r., Grupa monitoruje obecnie:

 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów na poziomie nie wyższym niż 1,2;
 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,0;
 • utrzymanie kwoty salda pożyczek udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S. A. na poziomie nie wyższym niż  10 mln PLN.,
  • jednostkom spoza Grupy na poziomie nie wyższym niż  2 mln PLN od Dnia Emisji Obligacji tj. 14.04.2020 r.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż:

 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/(kapitał własny x 1,2)
  na dzień 30 czerwca 2021 roku osiągnął wartość: 0,53;
 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/(EBITDA x 3)
  na dzień 30 czerwca 2021 osiągnął wartość: 0,96;
 • saldo pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S. A. wyniosło 9 mln PLN,
  • jednostkom spoza Grupy wyniosło 1,5 mln PLN (pożyczka udzielona przez spółkę z GK nie będącą Istotnym Podmiotem Zależnym).

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż:

 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/kapitał własny
  na dzień 30 czerwca 2021 roku osiągnął wartość: 0,64;
 • poziom realizacji Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA liczony wg następującego wzoru: zadłużenie netto/EBITDA
  na dzień 30 czerwca 2021 osiągnął wartość: 2,89;
 • saldo pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S. A. wyniosło 9 mln PLN,
  • jednostkom spoza Grupy wyniosło 1,5 mln PLN (pożyczka udzielona przez spółkę z GK nie będącą Istotnym Podmiotem Zależnym).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH BĘDĄCYCH PORĘCZYCIELAMI
– za IQ 2021

EuCO FINANSE S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.03.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH EUCO JOANNA SMERECZAŃSKA – SMULCZYK I WSPÓLNICY S.K.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.03.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCOVIPCAR S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.03.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCO CESJE SP. Z O.O.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.03.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EuCO Cesje Sp. z o.o. Sp. K. (poprzednia nazwa EUCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.03.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
CENTRUL EUROPEAN DE DESPAGUBIRI SRL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.03.2021 (tys. PLN)
plik do pobrania »
INFORMACJA PRZEKAZYWANA ZGODNIE Z WEO

W związku z emisją obligacji w 2020 r. Grupa monitoruje:

 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów na poziomie nie wyższym niż 1,2;
 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,0;
 • utrzymanie kwoty salda pożyczek udzielonych:
  • spółce Euco Finanse S.A na poziomie nie wyższym niż 10 mln PLN.,
  • jednostkom obcym na poziomie nie wyższym niż 2 mln PLN od Dnia Emisji Obligacji tj 14.04.2020 r..

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż

 • wskaźnik określający zadłużenie do kapitałów, na dzień 31 marca 2021 roku osiągnął wartość: 0,56
 • wskaźnik zadłużenia do EBITDA na dzień 31 marca 2021 osiągnął wartość: 0,95
 • saldo pożyczek na dzień 31 marca 2021 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S.A wyniosło 8,9 mln PLN,
  • jednostkom spoza Grupy wyniosło 1,5 mln PLN.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH BĘDĄCYCH PORĘCZYCIELAMI
– za rok 2020

EuCO FINANSE S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH EUCO JOANNA SMERECZAŃSKA – SMULCZYK I WSPÓLNICY S.K.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCOVIPCAR S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCO CESJE SP. Z O.O.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EuCO Cesje Sp. z o.o. Sp. K. (poprzednia nazwa EUCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
CENTRUL EUROPEAN DE DESPAGUBIRI SRL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 31.12.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
INFORMACJA PRZEKAZYWANA ZGODNIE Z WEO

W związku z emisją obligacji w 2020 r. Grupa monitoruje:

 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów na poziomie nie wyższym niż 1,5;
 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,5;
 • utrzymanie kwoty salda pożyczek udzielonych:
  • spółce Euco Finanse S.A na poziomie nie wyższym niż 10 mln PLN.,
  • jednostkom obcym na poziomie nie wyższym niż 2 mln PLN od Dnia Emisji Obligacji tj 14.04.2020 r..

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż

 • wskaźnik określający zadłużenie do kapitałów, na dzień 31 grudnia 2020 roku osiągnął wartość: 0,43
 • wskaźnik zadłużenia do EBITDA na dzień 31 grudnia 2020 osiągnął wartość: 0,83
 • saldo pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S.A wyniosło 8,6 mln PLN,
  • jednostkom spoza Grupy wyniosło 1,5 mln PLN.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH BĘDĄCYCH PORĘCZYCIELAMI
– za IIIQ 2020

EuCO FINANSE S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH EUCO JOANNA SMERECZAŃSKA – SMULCZYK I WSPÓLNICY S.K.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCOVIPCAR S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EUCO CESJE SP. Z O.O.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
EuCO Cesje Sp. z o.o. Sp. K. (poprzednia nazwa EUCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
CENTRUL EUROPEAN DE DESPAGUBIRI SRL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 - 30.09.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
INFORMACJA PRZEKAZYWANA ZGODNIE Z WEO

W związku z emisją obligacji w 2020 r. Grupa monitoruje:

 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów na poziomie nie wyższym niż 1,5;
 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,5;
 • utrzymanie kwoty salda pożyczek udzielonych:
  • spółce Euco Finanse S.A na poziomie nie wyższym niż  10 mln PLN.,
  • jednostkom obcym na poziomie nie wyższym niż  2 mln PLN od Dnia Emisji Obligacji tj 14.04.2020 r..

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż

 • wskaźnik określający zadłużenie do kapitałów, na dzień 30 września 2020 roku osiągnął wartość: 0,86
 • wskaźnik zadłużenia do EBITDA na dzień 30 września 2020 osiągnął wartość: 3,37
 • saldo pożyczek na dzień 30 września 2020 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S.A wyniosło 8,6 mln PLN,
  • jednostkom spoza Grupy wyniosło 0,2 mln PLN.