Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Zawiadomienia do Obligatariuszy

ODWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 kwietnia 2020 r.

Zarząd Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483), z własnej inicjatywy odwołał  zgromadzenie obligatariuszy zwołane na dzień 10 kwietnia 2020 roku.

SZCZEGÓŁY ODWOŁANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY:

Raport bieżący nr 12/2020 Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 r.

 


1 kwiecień 2020 r. ostatnim dniem notowań obligacji serii A

Komunikat GPW z 25 marca 2020 r.

 


ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A – 10 kwiecień 2020 r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 r., zarejestrowanych pod kodem ISIN: PLERPCO00033 („Obligacje”), które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00 Kancelarii Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. j. w Warszawie przy ulicy Wareckiej 11a, 3 piętro, 00-034 Warszawa.

SZCZEGÓŁY ZWOŁANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

  • raport bieżący 8/2020 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
  • Projekty Uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy
  • Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
  • Pełnomocnictwo
    Do Państwa dyspozycji przedkładamy częściowo uzupełnione pełnomocnictwo. Jego wypełnienie i dostarczenie na adres MWW TRUSTEES Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres: 00-034 Warszawa, ul. Warecka 11A w terminie do dnia 2 kwietnia 2020 r. upoważnia pełnomocnika do reprezentowania Państwa na Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz do oddania głosu za powzięciem uchwał przewidzianych porządkiem obrad, bez konieczności osobistego stawiennictwa mocodawcy. Wskazane pełnomocnictwo umożliwi również pełnomocnikowi uzyskanie odpowiedniego świadectwa depozytowego (potwierdzającego, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia), którego złożenie w Spółce jest warunkiem niezbędnym dla rejestracji uczestnictwa przez danego Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Wypełnienie i dostarczenie pełnomocnictwa nie jest obowiązkowe. Emitent załącza przedmiotowe pełnomocnictwo wyłącznie celem ułatwienia Obligatariuszom uczestnictwa w Zgromadzeniu.

 

INFORMACJE PRZEKAZYWANE ZGODNIE Z WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI

 

– Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »