STRUKTURA AKCJONARIATU

wg. najlepszej wiedzy Spółki struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu okresowego za I kw. 2021 r.  przedstawiała się następująco:

 

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE
ZAKŁADOWYM
(w %)
LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ GŁOSÓW
NA WZ (w %)
KL Investment Sp. z o.o. 1 614 191 28,82 1 614 191 28,82
Corpor Capital Sp. z o.o. 1 630 540 29,12 1 630 540 29,12
Media Venture Capital Fizan 342 278 6,11 342 278 6,11
Pozostali 2 012 991 35,95 2 012 991 35,95
Razem 5 600 000 100,0 5 600 000 100,0


W przypadku zmiany struktury Akcjonariatu, informacje są aktualizowane i przekazywane zgodnie z przepisami prawa.