Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Struktura akcjonariatu

STRUKTURA AKCJONARIATU

wg. najlepszej wiedzy Spółki struktura akcjonariatu na dzień 05.06.2017 r. przedstawiała się następująco: 

 

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE
ZAKŁADOWYM (w %)
LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ GŁOSÓW
NA WZ (w %)
KL Investment Sp. z o.o. 1 614 191 28,82 1 614 191 28,82
Corpor Capital Sp. z o.o. 1 630 540 29,12 1 630 540 29,12
Nationale Nederlanden OFE 707 000 12,63 707 000 12,63
Pozostali 1 648 269 29,43 1 648 269 29,43
Razem 5 600 000 100,0 5 600 000 100,0