STRUKTURA AKCJONARIATU

wg. najlepszej wiedzy Spółki struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE
ZAKŁADOWYM
(w %)
LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ GŁOSÓW
NA WZ (w %)
KL Investment Sp. z o.o. 1 614 191 28,82 1 614 191 28,82
Corpor Capital Sp. z o.o. 1 630 540 29,12 1 630 540 29,12
Media Venture Capital Fizan 437 107 7,81 437 107 7,81
Pozostali 1 918 162 34,25 1 918 162 34,25
Razem 5 600 000 100,0 5 600 000 100,0

Dane na podstawie dokumentacji przedstawionych przez Akcjonariuszy na ZWZA w dniu 23 czerwca 2022.

 

W przypadku zmiany struktury Akcjonariatu, informacje są aktualizowane i przekazywane zgodnie z przepisami prawa.