Raport bieżący nr 23/2016
Udzielenie gwarancji spłaty zobowiązań dla Spółki powiązanej osobowo

Raport bieżący nr 23/2016 | Udzielenie gwarancji spłaty zobowiązań dla Spółki powiązanej osobowo

Data sporządzenia 2016-10-04
Godzina publikacji 20.32
Raport bieżący nr 23/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (Spółka, Emitent), niniejszym informuje o udzieleniu Gwarancji Spłaty Zobowiązań dla Spółki powiązanej osobowo EUCOCAR Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.

Szczegóły:

  1. Nazwa podmiotu, któremu zostały udzielone gwarancje: EUCOCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 36/2, 59-220 Legnica. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000513935.
  2. Gwarancja dotyczy zabezpieczenia spłaty finansowania udzielonego przez: ING Lease Polska Spółka z o.o., EFL Finance SPÓŁKA AKCYJNA oraz Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna.
  3. Łączna kwota zabezpieczona gwarancją, wraz ze wskazaniem wysokości gwarancji udzielonej przez emitenta: 8 499 755,23 zł słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć zł 23/100 . Gwarancja dotyczy całości kwoty, tj. 8 499 755,23 zł.
  4. Gwarancja została udzielona bezpłatnie.

Wartość udzielonej gwarancji jest kwotą istotną (większą niż 10% kapitałów własnych Spółki), która umożliwi realizację umów leasingu spółce EUCOCAR Sp. z o.o., co zapewni  rozwój prowadzonej przez nią działalności i współpracy z Emitentem.

Podstawa prawna:  art. 17 MAR – informacja poufna

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2016-10-04
Członek Zarządu Agata Rosa 2016-10-04