Raport bieżący nr 22/2016
Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 22/2016 | Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia 2016-07-22
Raport bieżący nr 22/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (Spółka, Emitent), niniejszym informuje, iż w dniu 22 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki w związku z wcześniejszą rezygnacją Pani Wandy Ronka-Chmielowiec z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki (raport bieżący ESPI nr 21/2016), podjęła na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej i dokooptowaniu z dniem 22 lipca 2016 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Lucjana Chreściaka. Lucjan Chreściak jest wysokiej klasy specjalistą z zakresu prawa gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz z zakresu ubezpieczeń i prawa restrukturyzacyjnego. Od 2005 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Radców Prawnych w Legnicy i współpracuje z najbardziej rozpoznawalnymi firmami w regionie, w tym między innymi:  KGHM S.A., Pol –Miedź Trans, PKP CARGO S.A., Kolejami Dolnośląskimi Sp. z o.o., CM Legnica Sp. z o.o., MKS – BUD Sp. z o.o. W latach 2003 – 2007 Lucjan Chreściak  pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Katowickim Centrum Business’u Sp. z o.o. W latach 1999-2006 pracował w Kancelarii Adwokackiej Zbigniewa Króla. Wcześniej był Komendantem Rejonowym Straży Ochrony Kolei w PKP S.A. (1984-1995, 1997-1999) oraz asesorem w Prokuraturze Rejonowej w Legnicy (1995-1997).  Jego wieloletnie doświadczenie i szeroka wiedza prawnicza wzmocnią kompetencje Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 roku został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Według złożonego oświadczenia Pan Lucjan Chreściak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2016-07-22
Członek Zarządu Agata Rosa 2016-07-22