Raport bieżący nr 25/2016
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2017 roku wraz z projektami uchwał

 

Data sporządzenia 2016-12-16
Raport bieżący nr 25/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 stycznia 2017 roku, które rozpocznie się o godz. 10:00 w siedzibie Spółki pod adresem ulica św. Maksymiliana Kolbe 18, 59-220 Legnica. Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał, w tym uchwałę ws. zmiany treści Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A

Treść uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12.01.2017

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2016-12-16
Członek Zarządu Agata Rosa 2016-12-16