Raport bieżący nr 16/2014
Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2014

Data sporządzenia
2014-06-24
Raport bieżący nr
16/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 24.06.2014 r., uchwałą postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 4.022.460,49 zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 49/100) przeznacza się w całości na dywidendę dla akcjonariuszy.

Dodatkowo z kapitału rezerwowego przeznacza się kwotę 1.857.539,51 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 51/100) na dywidendę dla akcjonariuszy.

Łącznie przeznacza się kwotę 5.880.000,00 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 1,05 zł (jeden złoty pięć groszy) brutto na jedną akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą: 5.600.000.

Dzień dywidendy ustala się na 31 lipca 2014 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 21 sierpnia 2014r.

Dywidenda może być wypłacona w formie:

a) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),
b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy Akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

 

Podstawa prawna:
par. 38 ust. 2 RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-06-24
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-06-24