Raport bieżący nr 25/2014
Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2014

Data sporządzenia
2014-12-22
Raport bieżący nr
25/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22.12.2014 roku otrzymał od akcjonariuszy Spółki zawiadomienia o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Spółki, które nastąpiły wskutek sprzedaży i nabycia akcji Emitenta:

Zgodnie z treścią zawiadomień:

 1. Spexar Ltd. poinformował że w dniu 18.12.2014r. na skutek wykonania zawartej umowy cywilnoprawnej sprzedaży akcji EuCO S.A., doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów EuCO S.A. do poziomu poniżej 5 %. Przed zmianą Spexar LTD. posiadał 1 739 191 akcji Spółki i był uprawniony do 1 739 191 na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 31,06% ogólnej liczby głosów i 31,06% kapitale zakładowym EuCO S.A. Po zmianie Spexar LTD nie posiada akcji Emitenta.
 2. KL Investment sp. z o.o. poinformował, że w dniu 18.12.2014 r. na skutek wykonania umowy cywilnoprawnej nabycia akcji EuCO S.A., doszło do zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów EuCO S.A. do poziomu powyżej 30 %. Przed zmianą KL Investment nie posiadał akcji Spółki EuCO S.A. W wyniku zmiany liczba akcji posiadanych przez KL Investment zwiększyła się i aktualnie wynosi 1 739 191 akcji, co stanowi 31,06% w kapitale zakładowym EuCO S.A. Obecnie posiadane przez Akcjonariusza akcje uprawniają do 1 739 191 głosów, które stanowią 31,06 % ogólnej liczby głosów EuCO S.A. W zawiadomieniu poinformowano, że:
  • w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów,
  • Akcjonariusz nie zwarł umów z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.
 3. Corpor Capital LTD. poinformował że w dniu 17.12.2014 r. i 18.12.2014 r. na skutek wykonania zawartej umowy cywilnoprawnej sprzedaży akcji EuCO S.A., doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów EuCO S.A. do poziomu poniżej 5 %. Przed zmianą Corpor Capital ltd. posiadał 1 739 190 akcji Spółki EuCO S.A. i był uprawniony do 1 739 190 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 31,06 % ogólnej liczby głosów i 31,06% w kapitale zakładowym EuCO S.A. W wyniku zmiany Akcjonariusz nie posiada akcji Emitenta.
 4. Corpor Capital sp. z o.o. poinformował że w dniu 17.12.2014 r. i 18.12.2014r na skutek wykonania umowy cywilnoprawnej nabycia akcji EuCO S.A., doszło do zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów EuCO S.A. do poziomu powyżej 30 %. Przed zmianą Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki EuCO S.A. W wyniku zmiany liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza zwiększyła się i aktualnie wynosi 1 739 190 akcji, co stanowi 31,06% w kapitale zakładowym EuCO S.A. Obecnie posiadane przez Akcjonariusza akcje uprawniają do 1 739 190 głosów, które stanowią 31,06 % ogólnej liczby głosów EuCO S.A.
  Nabywca akcji Corpor Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Akcjonariusz sprzedający Corpor Capital Ltd są podmiotami kontrolowanymi przez tych samych właścicieli.

W zawiadomieniu poinformowano, że:

 • w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów.1
 • Akcjonariusz nie zwarł umów z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-12-22
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-12-22