Raport bieżący nr 26/2014
Umowa potrącenia zawarta pomiędzy spółką zależną Emitenta i EuCo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2014

Data sporządzenia
2014-12-24
Raport bieżący nr
26/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Umowa potrącenia zawarta pomiędzy spółką zależną Emitenta i EuCo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2014 roku powziął wiedzę o dokonaniu przez jednostkę zależną Emitenta – spółkę Carascola Investemnets LTD z siedzibą na Cyprze następujących rozliczeń. Carascola Investemnets LTD otrzymała potwierdzenie wykupu oraz umorzenia w dniu 22 grudnia 2014 roku, części certyfikatów inwestycyjnych („Certyfikaty”) EuCO Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (EuCo FIZAN), należących do Carascola Investemnets LTD.
Potwierdzenie wykupu oraz umorzenia dotyczy 44 certyfikatów inwestycyjnych o wartości jednostkowej 208 622,72zł.

Wykupione oraz umorzone Certyfikaty były w 100% objęte przez spółkę zależną Emitenta – Carascola Investemnets LTD z siedziba na Cyprze.
W związku z wykupem oraz umorzeniem przedmiotowych Certyfikatów powstała po stronie Carascola Investments Ltd wierzytelność o zapłatę kwoty 9 179 400 złotych z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

W związku z wykupem w dniu 22 grudnia 2014 r. 2.147.850 sztuk obligacji serii wyemitowanych przez Carascola Investments Ltd, A o wartości 1 euro każda, które są własnością EuCo FIZAN, po stronie EuCo FIZAN powstała wierzytelność w stosunku do Carascola Investments o zapłatę kwoty z tytułu wykupu obligacji o wartości równej 2.147.850 EUR powiększonej o odsetki (tj. 9 174 906 zł).

Dla dokonania wzajemnych rozliczeń Strony podpisały w dniu 22 grudnia 2014 roku umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności. Wartość umowy przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w obrocie dla tego typu umów.
Pozostała po potrąceniu kwota należna Carascola Investments Ltd (4 494 złotych ) zostanie przekazana na konto Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-12-24
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-12-24