Raport bieżący nr 13/2014
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2014

Data sporządzenia
2014-05-26
Raport bieżący nr
13/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 maja 2014 r., Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie pozytywnego zaakceptowania wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 5 880 000 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), to jest 1,05 zł (jeden złoty pięć groszy) brutto na jedną akcję.

Ustalono, że dniem ustalenia prawa do dywidendy rekomendowany Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dzień 31 lipca 2014 r., zaś dniem wypłaty dywidendy 21 sierpnia 2014 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna:
par. 38 ust. 1 pkt 11 RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-05-26
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-05-26