Skonsolidowany raport za I kwartał 2014r dostępny

Utworzono: 18 sierpnia 2014r.

Skonsolidowany raport za I kwartał 2014r dostępny

Informujemy, że Raport okresowy skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za I półrocze 2014 roku został opublikowany w zakładce:
https://euco.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe

W tym samym miejscu dostępne są także Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia Sprawozdania finansowego oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta co do zgodności Sprawozdania z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości.