Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w 1H 2014 roku