Raport bieżący nr 15/2014
Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 24.06.2014r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2014

Data sporządzenia
2014-05-26
Raport bieżący nr
15/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 24.06.2014r.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań („Spółka”) przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) zwołane na 24.06.2014 roku.

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej

następujące osoby:

1. _________________________

2. _________________________ ”

 

 Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego

Zgromadzenia _______________________________”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza niniejszym, że zostało prawidłowo zwołane oraz że posiada zdolność do podejmowania uchwał.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 obejmujące:

a. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

b. jednostkowy rachunek zysków i strat za rok 2013 zamykający się zyskiem netto w kwocie 4.022.460,49 zł,

c. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,

d. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok 2013 r.,

e. informację dodatkową.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady

Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO SA za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2013 obejmujące:

a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2013 zamykający się zyskiem netto w kwocie 10.243.942,55 zł,

c. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013r. do dnia 31.12.2013 r.,

d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2013,

e. informację dodatkową.”

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2013.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 4.022.460,49 zł słownie (cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 49/100) przeznacza się w całości na dywidendę dla akcjonariuszy. Z kapitału rezerwowego przeznacza się dodatkowo kwotę 1.857.539,51 zł słownie (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 51/100) na dywidendę dla akcjonariuszy.

Łącznie przeznacza się kwotę 5.880.000,00 zł słownie(pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 1,05 zł (jeden złoty pięć groszy) brutto na jedną akcję.

2. Dzień dywidendy ustala się na 31 lipca 2014 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 21 sierpnia 2014 r.

3. Dywidenda może być wypłacona w formie:

a) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),

b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Adamowi Wszołkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.”

 

 Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Agacie Rosa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Kubachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Buza-Borkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Ronka-Chmielowiec z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Smereczańskiej – Smulczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Tylko z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.”

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku dokonanym wyborem w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą postanawia zatwierdzić powołanie Członka Rady Nadzorczej Pani Alicji Buzy-Borkowskiej”.

 

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku dokonanym wyborem w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą postanawia zatwierdzić powołanie Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Petru.”

 

Podstawa prawna:
par. 38 ust. 3 pkt. RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-05-26
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-05-26