Raport bieżący nr 10/2014
Zmiany w organach Spółki

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2014

Data sporządzenia
2014-03-31
Raport bieżący nr
10/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Zmiany w organach Spółki

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna :
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że w związku ze złożoną dnia 31 marca 2014 r. rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki – Pana Daniela Kubacha , Rada Nadzorcza na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki powołała nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Petru, w drodze uchwały o dokooptowaniu. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Pan Ryszard Petru nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan Ryszard Petru nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Ponadto, Pan Ryszard Petru nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje życiorys dokooptowanego Członka Rady nadzorczej.

Podstawa prawna szczególna:
§ 5 ust.1 pkt 21 i 22 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-03-31
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-03-31

 


 

Ryszard Petru
Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Od grudnia 2011 roku był partnerem PwC w Polsce odpowiedzialnym za sektor małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działu Doradztwa Biznesowego. Wcześniej pracował jako dyrektor zarządzający kierujący pionem analiz, strategii i relacji inwestorskich w PKO BP, a także pełnił funkcję dyrektora BRE Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego. Jednocześnie był głównym ekonomistą banku odpowiedzialnym za badania makroekonomiczne dla potrzeb całego banku. W latach 2004-2008 zajmował stanowisko Głównego Ekonomisty Banku BPH, w którym był odpowiedzialny za prowadzenie badań i analiz makroekonomicznych polskiej gospodarki.

W latach 2001-2004 pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym, gdzie zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi, w szczególności zaś reformą finansów publicznych, polityką regionalną i klimatem inwestycyjnym. Doradzał w zagadnieniach związanych z reformami emerytalnymi i finansami publicznymi w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej.

W latach 1997 – 2000 był doradcą Leszka Balcerowicza, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów. Zajmował się reformą emerytalną i tworzeniem nowego systemu emerytalnego. Pracował również nad reformą finansów publicznych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej.

Felietonista Dziennika Gazety Prawnej oraz tygodnika Rzeczpospolita, autor bloga poświęconego bieżącym zagadnieniom gospodarczym Polski i świata.