Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie


TERMINY PRZEKAZANIA RAPORTÓW

Terminy przekazania raportów
16 stycznia 2012r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. podał do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2011 rok – 30 marca 2012r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku – 17 sierpnia 2012r.
Skonsolidowany raport za IV kwartał 2011 roku – 20 lutego 2012r.
Skonsolidowany raport za I kwartał 2012 roku – 11 maja 2012r.
Skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku – 12 listopada 2012r.

Raport bieżący nr 02/2012
Data sporządzenia 2012-01-16
Raport bieżący nr 2/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.
Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka), działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku:

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku – 17 sierpnia 2012r.

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2011r. – 20 lutego 2012r.
Skonsolidowany raport za I kwartał 2012r. – 11 maja 2012r.
Skonsolidowany raport za III kwartał 2012r. – 12 listopada 2012r.

Raport roczny:

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2011 r. – 30 marca 2012 r.

Jednocześnie Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A., działając na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 w/w Rozporządzenia, informuje, że w 2012 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje także, że zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 1 oraz par. 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2012-01-16