terminy przekazania raportów

TERMINY PRZEKAZANIA RAPORTÓW

Terminy przekazania raportów
16 stycznia 2012r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. podał do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2011 rok – 30 marca 2012r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku – 17 sierpnia 2012r.
Skonsolidowany raport za IV kwartał 2011 roku – 20 lutego 2012r.
Skonsolidowany raport za I kwartał 2012 roku – 11 maja 2012r.
Skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku – 12 listopada 2012r.

Raport bieżący nr 02/2012
Data sporządzenia 2012-01-16
Raport bieżący nr 2/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.
Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka), działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku:

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku – 17 sierpnia 2012r.

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2011r. – 20 lutego 2012r.
Skonsolidowany raport za I kwartał 2012r. – 11 maja 2012r.
Skonsolidowany raport za III kwartał 2012r. – 12 listopada 2012r.

Raport roczny:

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2011 r. – 30 marca 2012 r.

Jednocześnie Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A., działając na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 w/w Rozporządzenia, informuje, że w 2012 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje także, że zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 1 oraz par. 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2012-01-16