Raport bieżący nr 06/2015
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

RAPORT BIEŻĄCY NR 06/2015

Data sporządzenia
2015-03-09
Raport bieżący nr
06/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat:  Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

Podstawa prawna ogólna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ RAPORTU

Mając na uwadze zasady określone w obowiązującej w Europejskim Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”, „EuCO”) polityce dywidendy (raport bieżący o przyjęciu polityki dywidendy z dnia 16 kwietnia 2014 nr 11/2014), a w szczególności satysfakcjonujący poziom płynności finansowej Grupy na koniec lutego 2015 r., w dniu 9 marca 2015 r. Zarząd Spółki podjął w drodze uchwały decyzję w sprawie wnioskowania do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółki o wypłatę dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. w kwocie 15.008.000,00 zł (piętnaście milionów osiem tysięcy złotych), to jest 2,68 zł (dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy) na akcję.
Wypłata dywidendy nastąpi z zysku jednostkowego EuCO za rok obrotowy 2014 oraz z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego.

Zgodnie z art. 382 § 3 ksh powyższą propozycję Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna szczegółowa: par. 38 ust. 1 pkt 11 RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-03-09
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-03-09