Raport bieżący nr 28/2015
Zawarcie znaczącej umowy

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2015

Data sporządzenia 2015-12-21
Raport bieżący nr 28/2015
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 roku zawarł Umowę Wieloproduktową odnawialnego Limitu Kredytowego Kredyt) z Bankiem: ING Bank Śląski S.A. (Bank). Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 21 grudnia 2015 r. są Europejskie Centrum Odszkodowań S.A., Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska – Smulczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa i ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem umowy jest kredyt w rachunku bieżącym w walucie polskiej, zaciągnięty w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Wartość Kredytu zgodnie ze wskazaną umową wynosi 3 000 000 zł. Umowa została zawarta na okres do dnia 21.12.2016 r.

Istotne warunki umowy, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Oprocentowanie Kredytu naliczane jest według stopy zmiennej WIBOR 3M + 2,1 p.p. Zabezpieczeniem Kredytu są: oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na wskazanych w umowie rachunkach.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran                  2015-12-21
Członek Zarządu Agata Rosa                         2015-12-21