Raport bieżący nr 10/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2012 

Data sporządzenia 2012-05-24
Raport bieżący nr 10/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 20.06.2012 r.

 

 

 

TREŚĆ RAPORTU

 

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań („Spółka”) przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (ZWZA) zwołane na 20.06.2012 roku.

 

Projekty uchwał na ZWZA:

 

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.”

 

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej

następujące osoby:

1. _________________________

2. _________________________ ”

 

 

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego

Zgromadzenia Pana ______________________”

 

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

 

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 obejmujące:

a. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

b. rachunek zysków i strat za rok 2011 zamykający się zyskiem netto w kwocie 5.319,13 tys.zł.,

c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.,

d. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2011,

e. informację dodatkową.”

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.”

 

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozpatrzeć sprawozdanie Rady

Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania

finansowego za rok obrotowy 2011.”

 

 

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO SA za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2011 obejmujące:

a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2011 zamykający się zyskiem netto w kwocie 7.665,23 tys.zł.,

c. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.,

d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2011,

e. informację dodatkową.”

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozpatrzeć sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.”

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011r. w wysokości 5.319.134,24 (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 24/100 )przeznacza się na następujące cele:

a) kwotę 2.659.567,12 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 12/100 ) na kapitał rezerwowy,

b) kwotę 2.659.567,12 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 12/100) zł na dywidendę dla

akcjonariuszy, to jest 0,48 zł (czterdzieści osiem groszy) brutto na jedną akcję.

2. Dzień dywidendy ustala się na 14 września 2012 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2012 r.

3. Dywidenda może być wypłacona w formie:

a) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów

wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów

wartościowych (rachunku inwestycyjnym),

b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie

gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego

służącego do obsługi papierów wartościowych.

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

 

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Adamowi Wszołkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

 

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Kubachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

 

 

 

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Tylko z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011.”

 

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Ronka-Chmielowiec z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011.”

Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Smereczańskiej – Smulczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011.”

 

 

Podstawa prawna: par. 38 ust. 3 pkt. RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2012-05-24