EuCO wypłaci 1,33 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 05 czerwca 2017 r., uchwałą postanowiło, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 20.062.573,10 PLN słownie (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote 10/100), przeznacza się w części w kwocie 7.448.000,00 zł (siedem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 1,33 zł (jeden złoty trzydzieści trzy grosze) brutto na jedną akcję. W pozostałej części przeznacza się na kapitał rezerwowy.

 

Liczba akcji objętych dywidendą: 5.600.000. Dzień dywidendy ustala się na 12 czerwca 2017 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2017 r.

 

Więcej w Raporcie bieżącym nr 17/2017: http://bit.ly/2lGB3wJ