Raport bieżący nr 04/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 04/2013

 

Data sporządzenia

2013-04-23

Raport bieżący nr

4/2013

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

 

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

 

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ( Spółka) w dniu dzisiejszym, tj.23 kwietnia 2013r., podjął w drodze uchwały decyzję w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 4 480 000 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), to jest 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję.

 

Dzień dywidendy rekomendowany Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustala się na dzień 24 września 2013 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 października 2013 r.

 

Zgodnie z art. 382 § 3 ksh powyższą propozycję Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2012 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt 11 RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Członek Zarządu Jolanta Zendran                 2013-04-23
Członek Zarządu Agata Rosa                        2013-04-23