LEKARZ BARDZO WAŻNYM OGNIWEM W DRODZE DO UZYSKANIA ODSZKODOWANIA

LEKARZ BARDZO WAŻNYM OGNIWEM  W DRODZE DO UZYSKANIA ODSZKODOWANIA

9 maja 2012 r.
Informacja prasowa

 

 

LEKARZ BARDZO WAŻNYM OGNIWEM

W DRODZE DO UZYSKANIA ODSZKODOWANIA

 

Ze statystyk prowadzonych przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wynika, że około 30 procent spraw o wypłatę odszkodowań z polisy OC sprawcy wypadku, które trafiają do EuCO, zawiera nieczytelną, nierzeczową lub niekompletną dokumentację medyczną, która uniemożliwia sprecyzowanie roszczenia do towarzystw ubezpieczeniowych.

„Dokumentacja medyczna z procesu leczenia osoby poszkodowanej i określenie, na jej podstawie, doznanego uszczerbku na zdrowiu, stanowią główny dowód w staraniach o wypłatę odszkodowania. Jeżeli ta dokumentacja jest nieczytelna lub niekompletna – nie ma podstaw do wypłaty należnych świadczeń. Gdy taka sprawa trafia do EuCO, nasi eksperci rozpoczynają bardzo czasochłonną korespondencję z placówkami medycznymi – co może opóźnić wypłatę odszkodowania nawet o kilka miesięcy lub wpłynąć na jego zmniejszenie”, powiedział mec. Paweł Lewandowski z Kancelarii Radców Prawnych EuCO.

Najczęściej specjaliści EuCO otrzymują dokumentację medyczną nieczytelną (sporządzoną niedbałym charakterem pisma), niekompletną (nie zawiera wszystkich istotnych dokumentów stworzonych w procesie diagnostyki i leczenia) oraz nierzeczową (nie podaje związku między zdarzeniem a objawami, które zgłosił pacjent).

Europejskie Centrum Odszkodowań stworzyło kanon dokumentacji medycznej, która przyspieszy wypłatę odszkodowania. Najważniejsze dokumenty, których powinien domagać się poszkodowany, to m. in.

  • Informacja o przebytej rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS,
  • Orzeczenie lekarza orzecznika towarzystwa ubezpieczeniowego z opisem wyniku badania,
  • Karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
  • Opisy badań obrazowych i czynnościowych (np. RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, audiogram, spirometria),
  • Karta informacyjna z udzielonej pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym,
  • Informacja o udzielonej pomocy przez pogotowie ratunkowe,
  • Opinia lekarza biegłego sądowego wydana w sprawie karnej,
  • Wyciąg z kartoteki prowadzonej przez poradnie.

 

„Świadomy poszkodowany, który wie jakich dokumentów oczekiwać od placówek medycznych, może zdecydowane skrócić późniejszy proces likwidacji szkody. Warto poinformować lekarzy, którzy diagnozują i leczą osobę poszkodowaną, że będziemy starać się o odszkodowanie i potrzebujemy czytelnej i kompletnej dokumentacji”, podkreślił mec. Paweł Lewandowski.

Specjaliści EuCO zwracają uwagę na możliwość usuwania wad dokumentacji medycznej (na mocy Ustawy o prawach pacjentów i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 roku oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). Osoby poszkodowane, które chcą starać się o odszkodowanie, mają prawo domagać się od placówek medycznych sporządzenia czytelnych kopii dokumentów z baz archiwalnych, odpisów lub wyciągów z określonej dokumentacji medycznej oraz przeprowadzenia zalecanych badań, które dotąd nie zostały wykonane.

 

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest wiodącą firmą odszkodowawczą w Europie Środkowo-Wschodniej . Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa od 2004 roku. W skład Grupy EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach), Európai Kártalanítási Központ KFT (spółka działająca na Węgrzech), Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka działająca na Słowacji) oraz EuCO Marketing Sp. z o.o. (działalność marketingowa oraz zarządzanie własnością intelektualną Grupy).

Liczba klientów EuCO przekroczyła 50 tys. Spółka posiada 15 tys. współpracowników w całym kraju
oraz zatrudnia 110 pracowników w centrali w Legnicy.

Dodatkowych Informacji udziela:

Damian Kuraś, Kancelaria PR

Tel. +4822 869 77 84, +48 518 93 01 03, d.kuras@kancelariapr.pl