WYPADKI ZA GRANICĄ LUB Z UDZIAŁEM CUDZOZIEMCA – DROGA DO ODSZKODOWANIA

WYPADKI ZA GRANICĄ LUB Z UDZIAŁEM CUDZOZIEMCA – DROGA DO ODSZKODOWANIA

31 lipca 2012 r.
Informacja prasowa

 

 

 

 

 

WYPADKI ZA GRANICĄ LUB Z UDZIAŁEM CUDZOZIEMCA –

DROGA DO ODSZKODOWANIA

 

Z doświadczeń Kancelarii Radców Prawnych Europejskiego Centrum Odszkodowań wynika, że Polacy nie wiedzą, jakie kroki podjąć, gdy są poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych za granicą lub w Polsce, z udziałem cudzoziemca.

„Pierwsze i najważniejsze działanie, które musi podjąć poszkodowany to zebranie danych sprawcy wypadku – numer rejestracyjny i markę jego pojazdu, numer polisy ubezpieczeniowej i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, dokładne dane sprawcy (imię i nazwisko, adres). Należy też sporządzić wspólne oświadczenie, w którym znajdzie się opis zdarzenia, wskazanie szkód oraz sprawcy. Warto mieć w samochodzie gotowy druk takiego oświadczenia w języku polskim i angielskim. W przypadku powstania szkody na osobie powinniśmy na miejsce zdarzenia wezwać Policję”, podkreśla mec. Paweł Lewandowski z Kancelarii Radców Prawnych EuCO.

Jeżeli do wypadku dochodzi za granicą a poszkodowanym i sprawcą są Polacy szkodę należy zgłosić po powrocie do Polski w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy wypadku.

W przypadku wypadków za granicą, gdy sprawcą jest obywatel kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, poszkodowany musi zgłosić szkodę do reprezentanta zagranicznego towarzystwa w Polsce. Pełną listę reprezentantów można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (www.pbuk.pl).

Jeżeli sprawcą wypadku za granicą jest obywatel kraju, który należy do systemu Zielonej Karty poszkodowany musi dodatkowo spisać numer Zielonej Karty, okres jej ważności oraz nazwę jej wystawcy. Szkodę zgłasza się do Biura Narodowego w kraju zdarzenia (dane teleadresowe znajdują się na tylnej części Zielonej Karty)

Gdy do wypadku dojdzie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii a sprawca wypadku pochodzi spoza tego terenu i nie posiada Zielonej Karty, jest zobowiązany do wykupienia tzw. ubezpieczenia granicznego. W takim wypadku poszkodowany musi spisać numer takiego ubezpieczenia, okres ważności i skontaktować się z towarzystwem, które wystawiło polisę.

W przypadku zdarzeń na terenie Polski z udziałem cudzoziemców, po spisaniu oświadczenia, poszkodowany musi sprawdzić na stronie internetowej www.pbuk.pl czy towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku posiada korespondenta na terenie Polski. Jeżeli tak, roszczenia zgłaszamy w jego placówce, najbliżej miejsca zamieszkania poszkodowanego.

W przypadku, gdy zagraniczne towarzystwo nie posiada reprezentanta w Polsce, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem PZU lub Warty i tam zgłosić szkodę.

Europejskie Centrum Odszkodowań prowadzi około 60 spraw związanych z wypadkami za granicą lub z udziałem cudzoziemców. Eksperci EuCO podkreślają, że wiele spraw, które trafia do EuCO nie spełnia wymogów formalnych. Poszkodowani nie dysponują danymi na temat sprawcy wypadku lub nie spisali oświadczenia bądź nie zgromadzili innych dokumentów niezbędnych do zgłoszenia roszczeń wg. prawa miejsca zdarzenia, co uniemożliwia starania o odszkodowanie.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest wiodącą firmą odszkodowawczą w Europie Środkowo-Wschodniej . Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa od 2004 roku. W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach), Európai Kártalanítási Központ KFT
(spółka działająca na Węgrzech) oraz Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka działająca na Słowacji).

Liczba klientów EuCO przekroczyła 60 tys. Spółka posiada 15 tys. współpracowników w całym kraju
oraz zatrudnia 110 pracowników w centrali w Legnicy.

Dodatkowych Informacji udziela:

Damian Kuraś, Kancelaria PR

Tel. +4822 869 77 84, +48 518 93 01 03, d.kuras@kancelariapr.pl