Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w 2012

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EUCO W 2012

Legnica, 11 marca 2013 rok

Informacja prasowa

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w 2012

Grupa EuCO ma za sobą bardzo udany rok

  • systematyczny wzrost skali działalności: 31% wzrost przychodów do 45,55 mln zł
  • 31% wzrost wpływów na konta bankowe Grupy w 2012 z 95,11 mln zł w 2011 roku do 124,32 mln zł w 2012roku
  • 170 mln zł wartości portfela spraw prowadzonych przez Kancelarię Radców Prawnych EuCO na koniec 2012 roku
  • rekordowy poziom 11,1 mln zł zysku netto w 2012 – wzrost 45% rdr
  • planowana wypłata dywidendy z zysku za 2012 rok
  • rozpoczęcie działalności na rynku rumuńskim

W 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 45,5 mln zł i były wyższe o 31% od przychodów wypracowanych przez GK EuCO w roku 2011. Zysk operacyjny wyniósł 8,8 mln zł, natomiast zysk netto GK EuCO wyniósł 11,1 mln zł i był o 45% wyższy od wyniku netto wypracowanego w 2011 roku.

GK EuCO ma za sobą bardzo udany rok, który pod względem osiąganych wyników finansowych był znacznie lepszy od roku poprzedniego. Warty podkreślenia jest fakt, że systematycznie rosną wpływy gotówkowe do Spółek GK EuCO, co potwierdza wysoką skuteczność operacyjną Grupy. Ważny jest także wzrost wartości i ilości spraw zgłaszanych do towarzystw ubezpieczeniowych, które są fundamentem dalszego rozwoju GK EuCO w przyszłości.

„Jednym z niezmiennych kierunków naszego rozwoju jest dążenie do wzrostu udziału spraw zgłaszanych bezpośrednio na drogę sądową. W postępowaniu sądowym możemy uzyskać wyższe roszczenia, a co za tym idzie wyższe przychody i wzrost rentowości” – mówi Adam Wszołek, wiceprezes zarządu EuCO S.A.

„Naszym celem jest prowadzenie jasnej i czytelnej polityki dywidendowej. W 2012 i w 2011 roku podzieliliśmy się z naszymi akcjonariuszami zyskami, przeznaczając na dywidendę 50% zysku. Planujemy wypłatę dywidendy także w kolejnych latach” – dodaje Adam Wszołek, wiceprezes zarządu EuCO S.A.

Działalność Kancelarii Radców Prawnych EuCO, która prowadzi sądowe dochodzenie odszkodowań, rozwija się bardzo dynamicznie. W całym 2012 roku Kancelaria zanotowała wzrost ilości prowadzonych spraw sądowych o 140% – z 2120 szt. na koniec 2011 roku do 5100 szt. na koniec 2012 roku. W tym czasie wartość portfela spraw obsługiwanych przez Kancelarię, mierzona wartością spraw w toku na koniec danego okresu, wzrosła o 194% – z 57,7 mln zł na koniec 2011 roku do 170 mln zł na koniec 2012 roku.

Rok 2012 to także sukcesy na rynkach zagranicznych. Działalność EuCO w Czechach na Słowacji oraz na Węgrzech rozwijała się bardzo dobrze. Czeska spółka EvCO zanotowała w 2012 roku ponad 6 mln zł przychodów. Wdrożona w trzecim kwartale 2012 nowa strategia pozyskiwania klientów w Czechach powinna przynieść oczekiwane efekty w postaci dalszego wzrostu ilości i wartości zgłaszanych spraw i wyników finansowych w kolejnych kwartałach. Spółka działająca na Węgrzech wypracowała w całym 2012 roku 2,32 mln zł z przychodów. W 2012 roku zgłoszonych zostało 
668 spraw na Węgrzech, a wartość wpływów gotówkowych do spółki węgierskiej przekroczyła 3,7 mln zł. Wygenerowane wyniki pozwoliły na konsolidację wyników spółki węgierskiej już w IV kwartale 2012 roku. Spółka słowacka, która działa od trzeciego kwartału 2011, zgłosiła w 2012 r. 350 spraw o wartości 7,6 mln zł, a ilość i wartość zgłaszanych spraw rośnie z każdym kwartałem.

Kolejnym rynkiem, na którym EuCO rozwija działalność jest Rumunia. Pod koniec listopada 2012 roku została zarejestrowana w Rumunii spółka Centrul European De Despagubiri SRL z siedzibą 
w Bukareszcie, której udziały w 100% należą do spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. – spółki dominującej w Grupie Kapitałowej EuCO.

Rumunia to bardzo perspektywiczny rynek. Ma ponad 19 mln obywateli i jest w tej chwili największym po Polsce rynkiem, na którym działa EuCO. Rumunia jest rynkiem ze słabo rozwiniętą konkurencją, która praktycznie ogranicza się do kancelarii prawnych zajmujących się jedynie dochodzeniem odszkodowań na drodze sądowej. Dotychczas nie pojawiła się tam firma, która podobnie jak EuCO, specjalizuje się dochodzeniu odszkodowań na masową skalę.

Model biznesowy w Rumunii będzie opierał się na sprawdzonym modelu bezpośredniego docierania współpracowników EuCO do osób poszkodowanych w wypadkach lub ich bliskich i pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania lub innego świadczenia ubezpieczeniowego.

Aktualnie GK EuCO operuje na rynku, na którym liczba ludności wynosi blisko 84 mln obywateli – potencjał tego rynku pozwala nam planować dalszą dynamiczną ekspansję i dynamiczny wzrost biznesu w kolejnych kwartałach.

Wybrane dane finansowe GK EuCO S.A.

  dane w tys. zł

  2012

  2011

  zmiana %

  przychody ze sprzedaży

  45 553

  34 821

  +31%

  EBIT

  8 859

  9 280

  -5%

  zysk netto

  11 150

  7 665

  +45%

O spółce

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest wiodącą firmą odszkodowawczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Najczęściej dotyczy to wypadków komunikacyjnych. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód niemajątkowych może toczyć się w dwóch trybach: przedsądowym i sądowym. Grupa kapitałowa EuCO działa na rynku od 2004 roku. W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach), EURÓPAI KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYINTÉZŐ KÖZPONT KFT. (spółka działająca na Węgrzech) oraz Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka działająca na Słowacji). Liczba klientów EuCO przekroczyła 60 tys. Spółka posiada 18 tys. współpracowników w całym kraju  oraz  zatrudnia 160 pracowników w centrali w Legnicy.

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Wierzchowski, CC Group Sp. z o.o.

Tel. 22 440 14 40, 605  959  539

e-mail: m.wierzchowski@ccgroup.com.pl