Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w 2012