Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK EuCO za trzy kwartały 2014 r. dostepne.