Raport bieżący nr 07/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 07/2013

 

Data sporządzenia

2013-05-27

Raport bieżący nr

7/2013

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 25.06.2013r.

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań („Spółka”) przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (ZWZA) zwołane na 25.06.2013 roku.

 

Projekty uchwał ZWZA:

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej

następujące osoby:

1. _________________________

2. _________________________ ”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego

Zgromadzenia _______________________________”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza niniejszym, że zostało prawidłowo zwołane oraz że posiada zdolność do podejmowania uchwał.”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 obejmujące:

 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
 2. jednostkowy rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykający się zyskiem netto
 3. w kwocie 7.720.647,34 zł,
 4. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
 5. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012 r.,
 6. informację dodatkową.”

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady

Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO SA za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2012 obejmujące:

 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykający się zyskiem netto w kwocie 11.150.137,60 zł,
 3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012,
 5. informację dodatkową.”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2012.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 7.720.647,34 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 34/100) przeznacza się na następujące cele:
  1. kwotę 3.240.647,34 zł (trzy miony dwieście czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 34/100) na kapitał rezerwowy,
  2. kwotę 4.480.000 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)zł na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję.
 2. Dzień dywidendy ustala się na 24 września 2013 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 15 października 2013 r.
 3. Dywidenda może być wypłacona w formie:
  1. przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),
  2. przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2012.”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Adamowi Wszołkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Agacie Rosa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Kubachowi z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2012.”

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2012.”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Tylko z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Ronka-Chmielowiec z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Joannie Smereczańskiej – Smulczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.”

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku zakończeniem dotychczasowej kadencji postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Kubacha na nową kadencję.

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku zakończeniem dotychczasowej kadencji postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Filipiaka na nową kadencję.

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku zakończeniem dotychczasowej kadencji postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Panią Joannę Tylko na nową kadencję.

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku zakończeniem dotychczasowej kadencji postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Panią Joannę Smereczańską – Smulczyk na nową kadencję.

 

Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku zakończeniem dotychczasowej kadencji postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Panią Wandę Ronka – Chmielowiec na nową kadencję.

 

Podstawa prawna: par. 38 ust. 3 pkt. RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

   

Członek Zarządu

Jolanta Zendran                  2013-05-27

Członek Zarządu

Agata Rosa                        2013-05-27