Raport bieżący nr 9/2020
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2020 r.

Data sporządzenia 2020-03-26
Godzina publikacji 13:42
Raport bieżący nr 9/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść wszystkich uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2020 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie zostały przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Treść uchwał NWZA EuCO S.A. -26.03.2020 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż podczas obrad NWZ jeden z akcjonariuszy zgłosił projekt uchwały do punktu 9 b) porządku obrad NWZ i uchwała ta jest przedstawiona w ww. załączniku i została powzięta przez NWZA

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 4, 6, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz.757).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-03-26
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-03-26