Raport bieżący nr 34/2020
Uchwały podjęte Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Data sporządzenia 2020-08-28
Godzina publikacji 14:04
Raport bieżący nr 34/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2020 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Zarząd przekazuje również treść dokumentu będącego przedmiotem głosowania.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Polityka wynagrodzeń w EuCO S.A.

Załącznik nr 1 do Polityki wynagrodzeń w EuCO S.A.

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 28.08.2020

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Krzysztof Lewandowski 2020-08-28