Raport bieżący nr 19/2020
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Data sporządzenia 2020-04-24
Godzina publikacji 13:38
Raport bieżący nr 19/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości
jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok zawierających sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok, których publikacja miała pierwotnie nastąpić 28 kwietnia 2020 roku.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Krzysztof Lewandowski 2020-04-24
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-04-24
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-04-24