Raport roczny skonsolidowany GK EuCO za 2022 rok
LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓWPobierz
EuCO_Raport dot.stosowania ładu korporacyjnegoPobierz
Stanowisko Zarządu wraz z opinią RN dot. braku opiniiPobierz
Sprawozdanie Zarządu z dzialalności 2022 GK EUCOPobierz
Informacja Zarzadu_wybor firmy audytorskiej SSFPobierz
Oswiadczenie Zarzadu_dot.sporzadzenie SSFPobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2022-12-31Pobierz
Sprawozdanie biegłego dot. SSF GKEuCO 31.12.2022Pobierz
Oswiadczenie Rady Nadzorczej EuCO_dot.KAPobierz
Oswiadczenie Rady Nadzorczej EuCO_dot.oceny sprawozdanPobierz
Oswiadczenie Rady Nadzorczej EuCO_dot.firmy audytorskiejPobierz
Raport roczny jednostkowy EuCO S.A. za 2022 rok
LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓWPobierz
EuCO_Raport dot.stosowania ładu korporacyjnegoPobierz
Stanowisko Zarządu wraz z opinią RN dot. braku opiniiPobierz
Sprawozdanie Zarządu z dzialalności 2022 GK EUCOPobierz
Informacja Zarzadu_wybor firmy audytorskiej JSFPobierz
Oswiadczenie Zarzadu_dot.sporzadzenie JSFPobierz
Jednostkowy raport finansowy EuCO SA 2022Pobierz
Sprawozdanie biegłego dot. JSF EuCO S.A. 31.12.2022Pobierz
Oswiadczenie Rady Nadzorczej EuCO_dot.KAPobierz
Oswiadczenie Rady Nadzorczej EuCO_dot.oceny sprawozdanPobierz
Oswiadczenie Rady Nadzorczej EuCO_dot.firmy audytorskiejPobierz
III Kwartał
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO za III kwartał 2022 r.Pobierz
Półroczny
Raport okresowy skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za I półrocze 2022 roku     
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej EuCO S.A.pdf button PDF »
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A.pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowegopdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu śródrocznego skrócownego sprawozdania finansowego EuCO S.A.pdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EuCO S.A.pdf button PDF »
I Kwartał
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO za I kwartał 2022 r.Pobierz