Raporty okresowe – Rok 2020

III Kwartał
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO
za III kwartał 2020 r.
pdf button PDF »
Półroczny
Raport okresowy skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za I półrocze 2020 roku      
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego pdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu sprawozdania EuCO S.A. pdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej do zastrzeżenia biegłego w raporcie
z badania sprawozdania jednostkowego
pdf button PDF »
Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej do zastrzeżenia biegłego w raporcie
z badania sprawozdania skonsolidowanego
pdf button PDF »
I Kwartał
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO
za I kwartał 2020 r.
pdf button PDF »