Zwrot kosztów leczenia może obejmować

Art. 444 §1 k.c. informuje poszkodowanego, że ma prawo żądać pokrycia kosztów leczenia. Mamy prawo do zwrotu poniesionych strat za następujące wydatki:

 • koszty zakupu leków,
 • koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
 • koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • badań i zabiegów ambulatoryjnych oraz operacyjnych,
 • koszty konsultacji u wybitnych specjalistów,
 • koszty dojazdu lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego w przypadku, gdy wymaga tego jego stan zdrowia,
 • koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
 • koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia,
 • koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
 • koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin poszkodowanego w szpitalu,
 • leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono niezbędne w skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
 • koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu.