Zgłoszenie wypadku przerywa bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie

Sąd Najwyższy w dniu 6 października br. rozstrzygnął ważną dla osób poszkodowanych sprawę dotyczącą terminów przedawnienia roszczeń o odszkodowanie (sygn. akt V CSK 685/16).

W sprawie przeciwko firmie ubezpieczeniowej o zasądzenie zadośćuczynienia Sąd Najwyższy, dokonując wykładni przepisu art. 819 § 4 Kodeksu cywilnego uznał, że bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody przerywa się także w przypadku, gdy zgłoszenia takiego roszczenia dokonała osoba poszkodowana, która nie jest stroną umowy ubezpieczenia OC, a nie wyłącznie, gdy zgłoszenia dokonuje strona umowy ubezpieczenia.

W uproszczeniu oznacza to, iż w przypadku gdy osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym (także nie będąca stroną umowy ubezpieczenia OC) dokona zgłoszenia roszczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia w ramach likwidacji szkody z umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, to ta czynność  „resetuje” bieg terminu przedawnienia. Termin ten biegnie na nowo – od momentu wydania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe decyzji i to zarówno przyznającej świadczenie odszkodowawcze jak i odmawiając przyznania tego świadczenia.

To powoduje , iż zostaje „ wydłużony” okres możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych określony treścią art. 442 1 k.c.

Czytaj więcej: http://bit.ly/2zUBlH1