Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki.

ZAWIADOMIENIE O NABYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji 4 styczeń 2011 r. Zarząd w dniu 3 stycznia 2011 otrzymał zawiadomienie, że ING Otwarty Fundusz Emerytalny stało się posiadaczem udziału stanowiącego powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Raport bieżący nr 2/2011
Data sporządzenia
2011-01-04

Raport bieżący nr

2/2011

Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

TREŚĆ RAPORTU
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 03 stycznia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. , które działając zgodnie z art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439) poinformowało, że w wyniku objęcia akcji oraz praw do akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A., w pierwszej ofercie publicznej, rozliczonych w dniu 28 grudnia 2010, stało się posiadaczem udziału stanowiącego powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed w/w objęciem Fundusz nie posiadał akcji Spółki. W związku z powyższym z chwilą zamiany praw do akcji Spółki na akcje Spółki na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdować się będzie 410 000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji Spółki, co stanowi 7,32% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 410 000 (czterysta dziesięć tysięcy głosów) na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 7,32% ogólnej liczby głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent
Jolanta Zendran 2011-01-04