Zarząd EuCO rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2013 rok

Utworzono: 16 kwietnia 2014r.

Zarząd EuCO rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2013 rok

W dniu 16 kwietnia br. zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za 2013 rok. Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 5 880 000 zł, czyli 1,05 zł na jedną akcję EuCO. Dzień dywidendy, rekomendowany Walnemu Zgromadzeniu, ustala się na 23 września 2014 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 14 października 2014 roku.Ostateczną decyzję o podziale zysku za rok obrotowy 2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EuCO.

Rada Nadzorcza EuCO zatwierdziła politykę dywidendy spółki

Rada Nadzorcza EuCO pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu i podjęła w dniu 14 kwietnia br. uchwałę o przyjęciu polityki dywidendy. Zarząd będzie rekomendował w przyszłości wypłatę dywidendy w wysokości nie niższej niż 25% skonsolidowanego zysku netto Grupy EuCO. Rekomendacja zarządu będzie każdorazowo przedkładana do akceptacji Rady Nadzorczej. Zamiarem zarządu będzie coroczna rekomendacja umiarkowanego zwiększania kwoty wypłacanej dywidendy.

Polityka dywidendy obowiązuje począwszy od podziału jednostkowego zysku netto spółki EuCO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

– Mając na uwadze bardzo dobrą sytuację finansową Grupy EuCO zdecydowaliśmy o rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że EuCO od początku funkcjonowania na giełdzie wypłacało dywidendę w przedziale między 34 a 43% zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową. Chcemy kontynuować w kolejnych latach dzielenie się z akcjonariuszami zyskiem. Cieszymy się, że Rada Nadzorcza przyjęła rekomendowaną przez zarząd politykę dywidendy. Jeżeli nie wzrosną istotnie potrzeby finansowania rozwoju Grupy EuCO, będziemy co roku rekomendować wypłatę do akcjonariuszy dywidendy na poziomie minimum 25% zysku skonsolidowanego netto, jednak naszą intencją jest aby kwota wypłacanej dywidendy wzrastała z każdym kolejnym rokiem. – mówi Krzysztof Lewandowski, prezes zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Dodatkowych informacji udziela:
Michał Wierzchowski, CC Group Sp. z o.o.
Tel. 22 440 14 40, 605  959  539
e-mail: m.wierzchowski@ccgroup.com.pl

***

O spółce

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest największą firmą odszkodowawczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Najczęściej dotyczy to wypadków komunikacyjnych. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód niemajątkowych może toczyć się w dwóch trybach: przedsądowym i sądowym. Grupa kapitałowa EuCO działa na rynku od 2004 roku. W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowo – akcyjna, Kancelaria Radcy Prawnego EuCO – Joanna Smereczańska- Smuczyk i Wspólnicy spółka komandytowo – akcyjna, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach), Európai Kártalanítási Központ KFT (spółka działająca na Węgrzech) oraz Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka działająca na Słowacji), Centrul European de Despagubiri s r. l. (spółka działająca w Rumunii), Kancelaria Radców Prawnych Joanna –Smereczańska – Smulczyk i Wspólnicy sp.k, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy spółka komandytowo-akcyjna, Internet Business Partner sp. z o.o., EuCO Marketing sp. z o.o. s.k, EuCO Marketing sp z o.o. Liczba klientów EuCO przekroczyła 100 tys. Spółka posiada 18 tys. współpracowników w całym kraju oraz zatrudnia 165 pracowników w centrali w Legnicy.