Zakończenie subskrypcji akcji

ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI

Zakończenie subskrypcji akcji 4 styczeń 2011 r.
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A w dniu 4 stycznia 2011 r. przekazało raport bieżący na temat zakończenia subskrypcji i przydziału akcji serii A i B.

Data sporządzenia
2011-01-04

Raport bieżący nr
3/2011

Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. przekazuje informację na temat zakończenia subskrypcji i przydziału akcji serii A i B oferowanych:

1. Zapisy na akcje serii A i B dla rozpoczęły się w dniu 10 grudnia 2010 roku i zakończyły w dniu 17 grudnia 2010 r.

2. Przydział akcji został dokonany w dniu 21 grudnia 2010 r.

3. W ramach subskrypcji akcji serii A i B oferowanych było 1.700.000 akcji, w tym:

1.400.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej,

300.000 akcji w Transzy Indywidualnej

4. Stopa redukcji wyniosła

w Transzy Instytucjonalnej – zapisy w niniejszej transzy nie podlegały redukcji

w Transzy Indywidualnej – 62,9%

5. W ramach subskrypcji akcji serii A i B złożono zapisy na 2.209.630 akcji, w tym na:

1.400.000 akcji w Transzy Dużych Inwestorów

809.630 akcji w Transzy Detalicznej

6. Zarząd Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji serii A i B przydziału 1.700.000 akcji, w tym:

1.400.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej

300.000 akcji w Transzy Indywidualnej

7. Akcje serii A i B były obejmowane po cenie emisyjnej równej 18,00 zł.

8. Zapisów na akcje serii A i B dokonało 584 osób i instytucji, w tym:

w Transzy Dużych Inwestorów – 31 inwestorów

w Transzy Detalicznej – 553 inwestorów

9. Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji przydziału 1.700.000 akcji, w tym:

1.400.000 akcji w Transzy Dużych Inwestorów 31 inwestorom

300.000 akcji w Transzy Detalicznej 553 inwestorom

10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 30.600.000 zł

12. Łączny szacowany koszt Oferty poniesionej przez Emitenta wyniósł 1 663 551 zł, w tym:

Koszt sporządzenia prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa i oferowania 1 481 562 zł

W tym koszt plasowania 270 000 zł
Koszt wynagrodzenia subemitentów 0 zł
Koszt promocji oferty 45 108 zł
Koszty administracyjne i pozostałe 136 881 zł

Metoda rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty poniesiony przez Emitenta przypadający na jedną akcję wyniósł 0,98 zł.

14. Informacje na temat łącznych kosztów emisji oraz średniego kosztu przeprowadzenia Oferty poniesionego przez Emitenta przypadającego na jedną akcję objętą Ofertą podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na dzień publikacji niniejszego komunikatu.

Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia niezbędna będzie korekta tych danych, poinformujemy o tym odrębnym komunikatem lub raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent
Jolanta Zendran