Za nieszczęśliwy wypadek uważa sie nagłe zdarzenie

Za nieszczęśliwy wypadek uważa sie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczający, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Z ubezpieczenia NNW poszkodowany otrzyma odszkodowanie, jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił podczas:

  • ruchu pojazdu,
  • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • postoju pojazdu,
  • naprawy pojazdu,
  • załadunku i rozładunku pojazdu.

Ubezpieczenie NNW zapewnia następujące świadczenia podstawowe:

  • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. w razie częściowego lub całkowitego inwalidztwa,
  • z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie otrzymuje osoba wskazana w umowie ubezpieczenia,
  • zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych.