Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy.

Utworzono: 25 czerwca 2014r.

Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 24.06.2014 r., uchwałą postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 4.022.460,49 zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 49/100) przeznacza się w całości na dywidendę dla akcjonariuszy.

Dodatkowo z kapitału rezerwowego przeznacza się kwotę 1.857.539,51 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 51/100) na dywidendę dla akcjonariuszy.

Łącznie przeznacza się kwotę 5.880.000,00 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 1,05 zł (jeden złoty pięć groszy) brutto na jedną akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą: 5.600.000.

Dzień dywidendy ustala się na 31 lipca 2014 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 21 sierpnia 2014r.

Pełna treść raportu bieżącego NR 16/2014 dostępna jest w zakładce:

https://euco.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/rok-2014