Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

WYPŁATA DYWIDENDY DLA AKCJONARIUSZY

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. przekazuje informacje związane z wypłatą dywidendy.

Raport bieżący nr 19/2012
Data sporządzenia 2012-10-30
Raport bieżący nr 19/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.
Temat: Zmiany w składzie Zarządu Spółki

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 października 2012 roku Rada Nadzorcza Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. podjęła następujące decyzje:

Powołała na członka zarządu Spółki Panią Jolantę Zendran – absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (rok ukończenia 1998). W tym samym roku uzyskała uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. W roku 1999 ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie handlowej GEA TRADE w Legnicy, kooperującej z niemiecką firmą Harting (1997-2000). Następnie była zatrudniona na stanowisku Dyrektor Biura w Spółce Dialvita Sp. z o.o., zarządzającej niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej na terenie kraju (2000-2001). Kolejne doświadczenia menadżerskie zdobywała w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Dialvita z siedzibą w Głogowie, gdzie na stanowisku Dyrektora Biura pracowała do lutego 2004 roku. W listopadzie 2005 roku podjęła pracę w Europejskim Centrum Odszkodowań z siedzibą w Legnicy, gdzie zatrudniona jest obecnie na stanowisku dyrektora zarządzającego, pełniąc tę funkcję od listopada 2009 roku. W dniu 22 kwietnia 2010 roku Jolanta Zendran została ustanowiona prokurentem Spółki. W 2012 roku ukończyła kurs na doradcę podatkowego organizowany przez Polską Akademię Rachunkowości.

Pani Jolanta Zendran nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Powołała na członka Zarządu Spółki Panią Agatę Rosę – absolwentka The Polish Open University w Warszawie, kierunek – Zarządzanie biznesem. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarze finansów i rachunkowości w GK KGHM,
w Grupie EuCO od 2010 r. Posiada Certyfikat Księgowy nadany przez Ministra Finansów zezwalający na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ukończyła studia podyplomowe w 2010 roku w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Rachunkowość i Controlling, następnie w 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Rachunkowość i Podatki. W roku 2012 ukończyła kurs na doradcę podatkowego zorganizowany przez Polską Akademię Rachunkowości. Od października 2012 roku rozpoczęła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Pani Agata Rosa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: : par. 5 ust. 1 pkt 22 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prokurent
Jolanta Zendran 2012-10-30

Raport bieżący nr 18/2012
Data sporządzenia 2012-09-19
Raport bieżący nr 18/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.
Temat: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna:

art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 19 września 2012 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż osoba obowiązana zawarła w dniach od 04.09.2012r. do 14.09.2012r. transakcje dotyczące akcji Spółki, których wykaz znajduje się w Załączniku do niniejszego raportu.

Wszystkie transakcje dotyczące akcji Spółki dokonane zostały od 04.09.2012r. do 14.09.2012r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji wchodząca w skład organu zarządzającego Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. nie wyraziła zgody na opublikowanie danych osobowych.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje jednocześnie, że w dniu 17 września 2012 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż Prezes Zarządu Spółki – Pan Krzysztof Lewandowski w ramach obowiązującego programu managerskiego otrzymał zwrotnie w lipcu 2012r. 6 000 akcji (cena jednostkowa wyniosła 0,00 zł) od osób, które nie spełniły kryterium lojalnościowego.

Wszystkie transakcje dotyczące akcji Spółki odbyły się poza rynkiem regulowanym na mocy umowy cywilno-prawnej przeniesienia własności akcji.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji wchodząca w skład organu zarządzającego Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wyraziła zgodę na opublikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

Załącznik do raportu 18/2012

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prokurent Jolanta Zendran 2012-09-19

Raport bieżący nr 17/2012
Data sporządzenia 2012-09-04
Raport bieżący nr 17/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.
Temat: Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna :

art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 września 2012 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż Prezes Zarządu – Pan Krzysztof Lewandowski zawarł w dniach od 02.07.2012r. do 03.09.2012r. transakcje dotyczące akcji Spółki, których wykaz znajduje się w Załączniku do niniejszego raportu.

Wszystkie transakcje dotyczące akcji Spółki dokonane zostały od 02.07.2012r. do 03.09.2012r. roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji wchodząca w skład organu zarządzającego Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wyraziła zgodę na opublikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

Zestawienie transakcji do pobrania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prokurent Jolanta Zendran 2012-09-04

Raport bieżący nr 16/2012
Data sporządzenia 2012-08-21
Raport bieżący nr 16/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.
Temat: Sprostowanie do uchwały ZWZA z dnia 20.06.2012 r

TREŚĆ RAPORTU:

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść Protokołu sporządzonego do Uchwały nr 10 z dnia 20.06.2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 [dalej zwanej Uchwałą].

W Uchwale, wskutek błędów rachunkowych, dokonano nieprawidłowego pomnożenia kwoty oznaczonej dywidendy na akcję w wysokości 0,48 PLN (czterdzieści osiem groszy) z ilością akcji uczestniczących w dywidendzie. Tym samym nieprawidłowo wskazana została kwota zysku przeznaczonego na wypłatę dywidendy w wysokości 2.659.567,12 PLN (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych, dwanaście groszy), zamiast prawidłowej w wysokości 2.688.000,00 PLN (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). Ponadto błędnie oznaczono wysokość osiągniętego w 2011 roku zysku netto w wysokości 5.319.134,24 PLN (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote i dwadzieścia cztery grosze), zamiast ujawnionego w sprawozdaniu finansowym za 2011 r. w wysokości 5.319.942,23 PLN (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i dwadzieścia trzy grosze).

Prawidłowo oznaczona dywidenda na jedną akcję pozostaje bez zmian i wynosi 0,48 PLN. Pozostałe informacje zawarte w raportach 12/2012 oraz 13/2012 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim