W jakiej sytuacji należy mi się odszkodowanie?

Jeśli na skutek wypadku spowodowanego przez innego sprawcę doznasz obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia możesz oczekiwać:

Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
Zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, opiekę zdrowotną, rehabilitację oraz utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem;
Renty z tytułu utraconych korzyści, w przypadku, kiedy częściowo lub całkowicie utracisz zdolność do pracy zarobkowej,
Renty z tytułu zwiększonych potrzeb, jeżeli koszty leczenia będą ponoszone przez długi okres lub stale, co wpłynie na zmniejszenie Twoich dochodów uzyskiwanych przed wypadkiem;
Zwrotu kosztów za rzeczy, które w czasie wypadku uległy zniszczeniu.

EuCO dołoży wszelkich starań, abyś otrzymał należne Ci środki finansowe z wszelkich możliwych tytułów i źródeł. Nasze dotychczasowe doświadczenie wielokrotnie potwierdziło, że nasi Klienci nie byli świadomi, iż należy im się odszkodowanie – na tym zasadza się cała idea istnienia Europejskiego Centrum Odszkodowań – nie musisz być prawnikiem, aby uzyskać należne Ci odszkodowanie – my postaramy się o nie za Ciebie i dla Ciebie.