Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Informujemy, że zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), podał do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Pełna treść raportu: bit.ly/1Nikhpq