Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

Utworzono: 23 stycznia 2015r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka), działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

Raporty kwartalne:

  • Skonsolidowany raport za IV kwartał 2014r. – 23 lutego 2015r.
  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2015r. – 14 maja 2015r.
  • Skonsolidowany raport za III kwartał 2015r. – 10 listopada 2015r.

Raport półroczny:

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 19 sierpnia 2015r.

Raport roczny:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2014 r. – 30 kwietnia 2015r.

Czytaj więcej w Raporcie Bieżącym nr1:
http://tiny.pl/qz6nq