Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za 2012 rok 
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszypdf button PDF ?
Opinia niezależnego biegłego rewidentapdf button PDF ?
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowegopdf button PDF ?
Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentówpdf button PDF ?
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A.pdf button PDF ?
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EuCO S.A.pdf button PDF ?
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnegopdf button PDF ?
Raport roczny jednostkowy EuCO S.A. za 2012 rok 
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszypdf button PDF ?
Opinia niezależnego biegłego rewidentapdf button PDF ?
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowegopdf button PDF ?
Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentówpdf button PDF ?
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe EuCO S.A.pdf button PDF ?
Sprawozdanie z działalności EuCO S.A.pdf button PDF ?
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnegopdf button PDF ?
Skonsolidowane skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za trzy kwartały 2012r.pdf buttonPDF?
Raport okresowy skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za I półrocze 2012 roku 
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A.pdf button PDF?
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EuCO S.A.pdf button PDF?
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowegopdf button PDF?
Raport niezależnego biegłego rewidentapdf button PDF?
Raport jednostkowy EuCO S.A. za I półrocze 2012 roku 
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe EuCO S.A.pdf button PDF?
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowegopdf button PDF?
Raport niezależnego biegłego rewidentapdf button PDF?
Skonsolidowany raport za I kwartał 2012 rokpdf button PDF?