Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za 2012 rok  
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy pdf button PDF »
Opinia niezależnego biegłego rewidenta pdf button PDF »
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów pdf button PDF »
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego pdf button PDF »
Raport roczny jednostkowy EuCO S.A. za 2012 rok  
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy pdf button PDF »
Opinia niezależnego biegłego rewidenta pdf button PDF »
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów pdf button PDF »
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe EuCO S.A. pdf button PDF »
Sprawozdanie z działalności EuCO S.A. pdf button PDF »
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego pdf button PDF »
Skonsolidowane skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za trzy kwartały 2012r. pdf buttonPDF»
Raport okresowy skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za I półrocze 2012 roku  
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF»
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF»
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego pdf button PDF»
Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf button PDF»
Raport jednostkowy EuCO S.A. za I półrocze 2012 roku  
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe EuCO S.A. pdf button PDF»
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego pdf button PDF»
Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf button PDF»
Skonsolidowany raport za I kwartał 2012 rok pdf button PDF»