Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za 2011 rok  
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy pdf button PDF?
Opinia niezależnego biegłego rewidenta pdf button PDF?
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego pdf button PDF?
Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów pdf button PDF?
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF?
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF?
Raport roczny jednostkowy EuCO S.A. za 2011 rok  
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy pdf button PDF?
Opinia niezależnego biegłego rewidenta pdf button PDF?
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego pdf button PDF?
Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów pdf button PDF?
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe EuCO S.A. pdf button PDF?
Sprawozdanie z działalności EuCO S.A. pdf button PDF?
Skonsolidowane skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za IV kwartał 2011r. pdf button PDF?
Skonsolidowane skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za trzy kwartały 2011r. pdf button PDF?
Sprawozdanie półroczne Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. za pierwsze półrocze 2011:  
Jednostkowe skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. – I półrocze 2011 rok pdf button PDF?
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 pdf button PDF?
Oświadczenie Zarządu jednostkowe pdf button PDF?
Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za pierwsze półrocze 2011:  
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za I półrocze 2011 roku pdf button PDF?
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe – I półrocze 2011 pdf button PDF?
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 pdf button PDF?
Oświadczenie Zarządu skonsolidowane pdf button PDF?
Raport za I kwartał 2011r. pdf button PDF?