Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za 2016 rok  
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy pdf button PDF »
Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów pdf button PDF »
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego pdf button PDF »
Raport roczny jednostkowy EuCO S.A. za 2016 rok  
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy pdf button PDF »
Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów pdf button PDF »
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe EuCO S.A. pdf button PDF »
Sprawozdanie z działalności EuCO S.A. pdf button PDF »
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego pdf button PDF »
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A.
za III kwartał 2016r.
pdf button PDF »
Raport okresowy skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za I półrocze 2016 roku  
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego pdf button PDF »
Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf button PDF »
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A.
za I kwartał 2016r.
pdf button PDF »