Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za 2016 rok 
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszypdf button PDF ?
Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf button PDF ?
Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentówpdf button PDF ?
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A.pdf button PDF ?
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EuCO S.A.pdf button PDF ?
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnegopdf button PDF ?
Raport roczny jednostkowy EuCO S.A. za 2016 rok 
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszypdf button PDF ?
Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf button PDF ?
Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentówpdf button PDF ?
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe EuCO S.A.pdf button PDF ?
Sprawozdanie z działalności EuCO S.A.pdf button PDF ?
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnegopdf button PDF ?
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A.
za III kwartał 2016r.
pdf button PDF ?
Raport okresowy skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za I półrocze 2016 roku 
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A.pdf button PDF ?
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EuCO S.A.pdf button PDF ?
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowegopdf button PDF ?
Raport niezależnego biegłego rewidentapdf button PDF ?
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A.
za I kwartał 2016r.
pdf button PDF ?