Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO za 1-3Q 2012

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EUCO ZA 1-3Q 2012

Legnica, 13 listopada 2012 rok

 

Informacja prasowa

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO za 1-3Q 2012

  • systematyczny wzrost skali działalności: 21% wzrost przychodów oraz 22% wzrost wpływów na konta bankowe Grupy w 1-3Q 2012 w ujęciu rok do roku
  • rekordowy poziom 8,4 mln zł zysku netto w 1-3Q 2012
  • 5,1 mln zł zysku netto w 1-3Q 2012 po skorygowaniu o efekt tarczy podatkowej z tytułu amortyzacji znaku towarowego
  • 84 mln zł wpływów do Grupy z tytułu uzyskanych roszczeń odszkodowawczych – wzrost o 22% rok do roku
  • przygotowanie operacyjne do rozpoczęcia działalności na rynku rumuńskim
  • wprowadzanie nowych projektów – EuCO Premium i cesja wierzytelności

W okresie 1-3Q 2012 skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 28,6 mln zł i były wyższe o 21% od przychodów wypracowanych przez GK EuCO w okresie trzech kwartałów ubiegłego roku. Zysk operacyjny w 1-3 Q 2012 wyniósł 5,9 mln zł. Natomiast zysk netto GK EuCO wyniósł 8,4 mln zł i był o 67% wyższy od wyniku netto wypracowanego w tym samym okresie roku ubiegłego. W wyniku netto wypracowanym w trzech kwartałach 2012 roku wykazany został dodatkowy zysk z tytułu amortyzacji znaku towarowego w wysokości 3,3 mln zł. Po skorygowaniu o to zdarzenie jednorazowe zysk netto po trzech kwartałach 2012 roku wyniósł 5,1 mln zł i jest na stabilnym poziomie w ujęciu rok do roku.

”Grupa EuCO ma za sobą bardzo udany okres trzech kwartałów tego roku, który pod względem osiąganych wyników finansowych jest znacznie lepszy od porównywalnego okresu ubiegłego roku. Warte podkreślenia są systematycznie rosnące wpływy gotówkowe do spółki, które potwierdzają wysoką skuteczność operacyjną spółki. Cieszy nas także wzrost wartości i ilości spraw zgłaszanych do towarzystw ubezpieczeniowych. Bardzo dynamicznie rozwija się działalność Kancelarii Radców Prawnych EuCO, która prowadzi sądowe dochodzenie odszkodowań. W efekcie stałego wzrostu skali działalności Kancelarii zwiększyliśmy inwestycję, głównie w zwiększenie zatrudnienia i wyposażenie stanowisk pracy” – mówi Adam Wszołek, wiceprezes zarządu EuCO S.A.

Wartość zgłoszonych przez Grupę Kapitałową EuCO roszczeń do towarzystw ubezpieczeniowych wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku 287 mln zł i była o 88% wyższa w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Istotne dla rozwoju biznesu GK EuCO są systematycznie rosnące wpływy gotówkowe do spółki, które odzwierciedlają wzrost wartości zgłaszanych przez GK EuCO roszczeń do towarzystw ubezpieczeniowych. W okresie trzech kwartałów 2012 roku Grupa Kapitałowa zanotowała 84 mln zł wpływów gotówkowych (wzrost o 22%), w tym 65 mln zł wpływów z działalności przedsądowej (wzrost o 8%) i 19 mln zł wpływów w Kancelarii (wzrost o 113%),w ujęciu rok do roku.

Dynamicznie rozwija się działalność Kancelarii Radców Prawnych EuCO, która prowadzi w Grupie sądowe dochodzenie odszkodowań. W trzecim kwartale 2012 Kancelaria zanotowała ponad trzykrotny wzrost wartości zgłoszonych pozwów w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. W okresie 1-3Q 2012 Kancelaria Radców Prawnych EuCO wypracowała 7 mln zł przychodów oraz 1,6 mln zł wyniku netto. Oznacza to podwojenie przychodów oraz trzykrotny wzrost wyniku netto w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Na konta Kancelarii w okresie 1-3Q 2012 roku wpłynęło 19 mln zł o 113 % w ujęciu rok do roku – większość wpływów w wyniku zakończenia spraw rozpoczynanych w latach 2010/2011.

„Jesteśmy zadowoleni wyników finansowych oraz działalności operacyjnej Kancelarii Prawnej EuCO. Możemy pochwalić się wysoką skutecznością liczby wygrywanych spraw w sadzie i zamierzamy systematyczne zwiększać inwestycje w nowe sprawy w postaci kosztów złożenia pozwów za klientów. W samym trzecim kwartale zanotowaliśmy spadek wyniku netto Kancelarii przy porównywalnych przychodach ze sprzedaży, jednak jest to skutkiem poczynionych inwestycji w rozwój skali biznesu, głównie w zwiększenie zatrudnienia i wyposażenie stanowisk pracy. W efekcie stałego wzrostu liczby wysyłanych pozwów sądowych musimy zwiększać liczbę pracowników odpowiedzialnych za ich przygotowanie i obsługę. Nadal będziemy dążyć w kierunku wzrostu udziału spraw zgłaszanych bezpośrednio na drogę sądową, ponieważ w postępowaniu sądowym możemy uzyskać wyższe roszczenia, a za tym idą wyższe przychody i wzrost rentowości” – mówi Adam Wszołek, wiceprezes zarządu EuCO S.A.

EuCO jest na ostatnim etapie przygotowań do rozpoczęcia jeszcze w tym roku działalności operacyjnej w Rumunii. Działalność EuCO w Czechach na Słowacji oraz na Węgrzech rozwija się bardzo dobrze. Czeska spółka EvCO zanotowała w okresie 1-3Q 2012 ponad 4,2 mln zł przychodów. Wdrożenie w trzecim kwartale nowej strategii pozyskiwania klientów w Czechach powinno przynieść oczekiwane efekty w postaci dalszego wzrostu zgłaszanych spraw i wyników finansowych. Spółka działająca na Węgrzech osiągnęła próg rentowności netto w drugim kwartale. W okresie 1-3Q 2012 zgłoszonych zostało 525 spraw na Węgrzech, wartość wpływów gotówkowych do spółki węgierskiej przekroczyło 2,4 mln zł. Spółka słowacka, która działa od trzeciego kwartału 2011, zgłosiła w 2012 r. 187 spraw o wartości 4,3 mln zł, a ilość i wartość zgłaszanych spraw rośnie z każdym kwartałem.

„Kolejnym rynkiem, na którym zamierzamy rozwijać działalność, jest Rumunia. Prowadzimy obecnie zaawansowane prace nad przygotowaniem do wejścia na ten rynek. Planujemy je zakończyć do końca 2012 roku” – mówi Adam Wszołek, wiceprezes zarządu EuCO S.A.


Wybrane dane finansowe GK EuCO S.A.

dane w tys. zł

1-3Q 2012

1-3Q 2011

zmiana %

3Q 2012

3Q 2011

zmiana %

przychody ze sprzedaży

28 645

23 697

+21%

10 497

8 372

+25%

EBIT

5 877

5 990

-2%

2 198

2 360

-7%

zysk netto

8 400

5 033

+67%

1 769

1 952

-10%

skorygowany zysk netto*

5 100

5 033

+1%

1 769

1 952

-10%

wpływy na konta Grupy

83 925

68 905

+22%

27 964

23 800

+17%

*skorygowany o efekt tarczy podatkowej z tytułu amortyzacji znaku towarowego /3,3 mln PLN/

 

O spółce

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest wiodącą firmą odszkodowawczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Najczęściej dotyczy to wypadków komunikacyjnych. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód niemajątkowych może toczyć się w dwóch trybach: przedsądowym i sądowym. Grupa kapitałowa EuCO działa na rynku od 2004 roku W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach), Európai Kártalanítási Központ KFT (spółka działająca na Węgrzech) oraz Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka działająca na Słowacji). Liczba klientów EuCO przekroczyła 60 tys. Spółka posiada 16 tys. współpracowników w całym kraju oraz zatrudnia 110 pracowników w centrali w Legnicy.

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Wierzchowski, CC Group Sp. z o.o.
Tel. 22 440 14 40, 605 959 539
e-mail: m.wierzchowski@ccgroup.com.pl