Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO za 1-3Q 2012