Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w 1Q 2014 roku.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w 1Q 2014 roku.

Legnica, 14 maja 2014 r.

Wzrost zysku netto o 40%

 W pierwszym kwartale 2014 roku GK EuCO wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 12,1 mln zł. Zysk operacyjny w pierwszym kwartale wyniósł 2,5 mln zł i był o 17% wyższy rok do roku. Wynik netto, raportowany po pierwszym kwartale 2014, wzrósł o 40 % w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku i wyniósł 2,3 mln zł.

– Wyniki finansowe po pierwszym kwartale oceniam bardzo dobrze. Podobnie jak w czwartym kwartale ubiegłego roku, dynamiki wzrostu zysku operacyjnego i netto są na wysokim poziomie. Efekty działań restrukturyzacyjnych w Grupie EuCO, które prowadzimy od drugiej połowy ubiegłego roku, mają potwierdzenie w rosnącej rentowności i spadku kosztów. Jednym z czynników pozytywnie wpływającym na wynik netto było obniżenie kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży Grupy w pierwszym kwartale o 15% w porównaniu rok do roku. Poprawiliśmy także wskaźniki rentowności. Rentowność netto w pierwszym kwartale wzrosła do 19% w porównaniu do 14% w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Nadal filarem Grupy jest Kancelaria Radców Prawnych EuCO, która prowadzi sprawy odszkodowań dochodzonych na drodze sądowej. W pierwszym kwartale tego roku Kancelaria wypracowała blisko 7 mln zł przychodów, o 77% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Wynik operacyjny Kancelarii był o 180% wyższy i wyniósł w pierwszym kwartale 2,2 mln zł. Podtrzymujemy, że segment odszkodowań uzyskiwanych na drodze sądowej jest głównym kierunkiem naszego rozwoju – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu EuCO S.A.

 

Wybrane dane finansowe GK EuCO S.A.

w tys. PLN

1Q 2014

1Q 2013

zmiana 1Q 14/1Q 13

2013

skonsolidowane przychody ze sprzedaży

12 114

12 066

+0,4%

49 279

zysk z działalności operacyjnej

2 520

2 157

+17%

11 324

zysk netto

2 320

1 654

+40%

10 244

rentowność EBIT

21%

18%

3 p.p.

 

rentowność netto

19%

14%

5 p.p.

 

 

Kancelaria Radców Prawych EuCO na koniec pierwszego kwartału 2014 roku prowadziła 6600 spraw sądowych o odszkodowania, których wartość przedmiotu sporu wynosiła łącznie 238 mln zł.

W porównaniu do stanu na koniec 2013 roku liczba spraw prowadzonych przez Kancelarię zwiększyła się o 4%. Natomiast na koniec 2013 roku łączną wartość przedmiotu sporu spraw sądowych prowadzonych przez Kancelarię wynosiła 230 mln zł. W pierwszym kwartale 2014 roku wpływy gotówkowe na konta EuCO z segmentu odszkodowań sądowych (Kancelaria) wyniosły 22,8 mln zł i były o 75% wyższe od wpływów gotówkowych z Kancelarii w pierwszym kwartale 2013 roku.

Na rynkach zagranicznych dynamicznie rozwija się działalność EuCO w Rumunii. W pierwszym kwartale br. do Towarzystw Ubezpieczeniowych zostało skierowanych 254 spraw o odszkodowanie, co stanowiło wzrost o 154% w porównaniu do 100 spraw zgłoszonych w 4Q 2013 roku.

Dodatkowych informacji udziela:
Michał Wierzchowski, CC Group Sp. z o.o.
Tel. 22 440 14 40, 605  959  539
e-mail: m.wierzchowski@ccgroup.com.pl

***

O spółce

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest największą firmą odszkodowawczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Najczęściej dotyczy to wypadków komunikacyjnych. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód niemajątkowych może toczyć się w dwóch trybach: przedsądowym i sądowym. Grupa kapitałowa EuCO działa na rynku od 2004 roku. W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowo – akcyjna, Kancelaria Radcy Prawnego EuCO – Joanna Smereczańska- Smuczyk i Wspólnicy spółka komandytowo – akcyjna, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach), Európai Kártalanítási Központ KFT (spółka działająca na Węgrzech) oraz Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka działająca na Słowacji), Centrul European de Despagubiri s r. l. (spółka działająca w Rumunii), Kancelaria Radców Prawnych Joanna –Smereczańska – Smulczyk i Wspólnicy sp.k, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy spółka komandytowo-akcyjna, Internet Business Partner sp. z o.o., EuCO Marketing sp. z o.o. s.k, EuCO Marketing sp z o.o. Liczba klientów EuCO przekroczyła 100 tys. Spółka posiada 18 tys. współpracowników w całym kraju oraz zatrudnia 165 pracowników w centrali w Legnicy.