Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w 1-4Q 2014 roku

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EUCO W 1-4Q 2014 ROKU.

Legnica, 23 lutego 2015 r.

Informacja prasowa

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w 1-4Q 2014 roku.

Rekordowy rok dla Grupy EuCO

  • zysk netto wzrósł o 50% r/r do 15,2 mln zł
  • zysk operacyjny wzrósł o 53% r/r do 17,3 mln zł
  • rentowność netto w 2014 wyniosła 25% vs. 21% w 2013

– Wyniki finansowe, które wypracowaliśmy po czterech kwartałach 2014 roku są w dotychczasowej działalności Grupy EuCO na rekordowym poziomie. Rozwój rynku usług dochodzenia od towarzystw ubezpieczeniowych odszkodowań z tyt. szkód osobowych pozwala nam dynamicznie zwiększać skalę przychodów i zyskowność. Towarzystwa ubezpieczeniowe przyjmują coraz większą odpowiedzialność i w szerszym zakresie za powstałe szkody. To przekłada się na coraz wyższe wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień dla klientów EuCO. W ubiegłym roku największy wzrost wyniku zanotowaliśmy w segmencie odszkodowań osobowych dochodzonych na drodze sądowej. Kancelaria Radców Prawnych EuCO wypracowała w 2014 roku wzrost zysku o 64%, do poziomu 11,8 mln zł. Spodziewam się, że 2015 rok będzie również udany dla firm odszkodowawczych. EuCO nadal będzie koncentrowało się na sprawach z tytułu szkód osobowych, ale chcemy także rozwijać działalność w obszarze szkód majątkowych, w tym prowadzonych we własnym imieniu. Ten segment rynku jest dla nas perspektywiczny. Tylko w czwartym kwartale nabyliśmy 445 spraw z tytułu szkód majątkowych o wartości 1,7 mln zł. Liczymy także na rynek rumuński. Oczekujemy, że wkrótce będziemy w Rumunii mieli otwartą drogę do dochodzenia odszkodowań na drodze sądowej, a to może znacznie zwiększyć liczbę i wartość spaw prowadzonych przez EuCO w Rumunii, a przede wszystkim zwiększyć wpływy gotówkowe do EuCO. – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu EuCO S.A.

Dane finansowe GK EuCO

Po czterech kwartałach 2014 roku Grupa Kapitałowa EuCO wypracowała 61,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny wyniósł 17,3 mln zł i był o 53% wyższy rok do roku. Skonsolidowany wynik netto wzrósł o 50% rok do roku i wyniósł 15,2 mln zł.

W czwartym kwartale 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK EuCO wyniosły 21,1 mln zł – wzrost o 42% r/r. Zysk EBIT wyniósł 8,1 mln zł – wzrost o 57% r/r, a zysk netto 7,1 mln zł – wzrost o 50% rok do roku.

Dane operacyjne GK EuCO

Kancelaria Radców Prawych EuCO na koniec 2014 roku prowadziła 6821 spraw sądowych o odszkodowania, których wartość przedmiotu sporu (WPS) wynosiła łącznie 258 mln zł. W porównaniu do stanu na koniec 2013 roku liczba spraw prowadzonych przez Kancelarię zwiększyła się o 8%, a wartość przedmiotu sporu prowadzonych spraw wzrosła o 12%. Na koniec 2013 roku Kancelaria Radców Prawnych EuCO prowadziła 6326 spraw sadowych o odszkodowania, o łącznej wartości przedmiotu sporu (WPS) 230 mln zł.

Grupa EuCO w 2014 roku w trybie przedsądowym w Polsce zgłosiła 4583 spraw o odszkodowania. Na koniec 2014 r. Grupa EuCO prowadziło w trybie przedsądowym sprawy o wartości sporu (WPS) 214 mln zł.

Spółki zależne EuCO działające na rynkach czeskim i węgierskim (spółki konsolidowane) zgłosiły do towarzystw ubezpieczeniowych w 2014 roku łącznie 646 spraw o odszkodowania w trybie przedsądowym. Wpływy gotówkowe do EuCO zrealizowane przez konsolidowane spółki zagraniczne wyniosły w tym okresie 5,9 mln zł. Dynamicznie rozwija się spółka działająca na rynku rumuńskim. W 2014 roku EuCO w Rumunii do towarzystw ubezpieczeniowych zgłosiło 868 spraw o odszkodowania, a wpływy gotówkowe do EuCO ze spraw już zakończonych wyniosły 4,0 mln zł.

Wybrane dane finansowe GK EuCO

dane w tys zł

1-4Q 2014

2013

zmiana r/r

4Q 2014

4Q 2013

zmiana r/r

skonsolidowane przychody ze sprzedaży

61 818

49 279

25%

21 121

14 845

42%

zysk z działalności operacyjnej /EBIT/

17 281

11 324

53%

8 149

5 186

57%

zysk netto

15 245

10 244

50%

7 049

4 711

50%

rentowność EBIT

28%

23%

+5 p.p.

39%

35%

+4 p.p.

rentowność netto

25%

21%

+4 p.p.

33%

32%

+2 p.p.

Dodatkowych informacji udziela:
Michał Wierzchowski, CC Group Sp. z o.o.
Tel. 22 440 14 40, 605  959  539
e-mail: m.wierzchowski@ccgroup.com.pl

***

O spółce

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. świadczy usługi dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych, głównie od firm ubezpieczeniowych. Najczęściej dotyczy to wypadków komunikacyjnych. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód niemajątkowych może toczyć się w dwóch trybach: przedsądowym i sądowym. W trybie przedsądowym doradca prowadzi w imieniu klienta negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym, sprawami prowadzonymi w trybie sądowym zajmuje się podmiot zależny firmy, którym jest Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowo-Akcyjna. Grupa prowadzi również działalność na rynkach zagranicznych – Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia.