Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w 1-4Q 2014 roku